Частина I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера застосування цієї Конвенції.Ця Конвенція застосовується до наслідків правонаступництва держав щодо договорів між державами.

Стаття 2. Вживання термінів. 1. Для цілей цієї Конвенції:

a) «договір» означає міжнародну угоду, укладену між державами у письмовій формі та яка регулюється міжнародним правом незалежно від того, чи міститься така угода в одному документі, в двох або декількох пов’язаних між собою доку­ментах, а також незалежно від її конкретного найменування;

b) «правонаступництво держав» означає зміну однієї держави іншою в не­сенні відповідальності за міжнародні відносини будь-якої території;

c) «держава-попередниця» означає державу, яка була змінена іншою держа­вою у випадку правонаступництва держав;

d) «держава-наступниця» означає державу, яка змінила іншу державу у ви­падку правонаступництва держав;

e) «момент правонаступництва держав» означає дату зміни державою-наступницею держави-попередниці в несенні відповідальності за міжнародні від­носини стосовно території, яка є об’єктом правонаступництва держав;

f) «нова незалежна держава» означає державу-наступницю, територія якої безпосередньо перед моментом правонаступництва держав була залежною терито­рією, за міжнародні відносини якої була відповідальна держава-попередниця;

g) «повідомлення про правонаступництво» означає стосовно багатосторонньо­го договору будь-яке повідомлення в будь-якому формулюванні під будь-яким найменуванням, що робиться державою-правонаступницею і відображає її згоду бути пов’язаною цим договором;

і) «ратифікація», «прийняття» і «затвердження» означають, у залежності від випадку, міжнародний акт, що має таке найменування, за допомогою якого дер­жава висловлює в міжнародному плані свою згоду на обов’язковість для неї договору;

k) «договірна держава» означає державу, що погодилася на обов’язковість для неї договору незалежно від того, чи набрав договір чинності чи ні;

l) «учасник» означає державу, що погодилася на обов’язковість для неї догово­ру і для якої договір є чинним;

m) «інша держава-учасниця» означає щодо держави-наступниці будь-якого, окрім держави-попередниці, учасника договору, який є чинним у момент право­наступництва держав щодо території, яка є об’єктом правонаступництва держав;

Стаття 6. Випадки правонаступництва держав, що підпадають під чин­ність цієї Конвенції.Ця Конвенція застосовується тільки до наслідків право­наступництва держав, яке здійснюється згідно з міжнародним правом і особливо згідно з принципами міжнародного права, втіленими в Статуті Організації Об’єд­наних Націй.

Стаття 8. Угоди про перехід договірних зобов’язань або прав держави-попередниці до держави-наступниці. 1. Зобов’язання або права держави-попе­редниці за договорами, які є чинні стосовно даної території в момент право­наступництва держав, не стають зобов’язаннями або правами держави-наступниці щодо інших держав-учасниць таких договорів внаслідок виключно того факту, що ця держава-попередниця і держава-наступниця уклали угоду про перехід таких зобов’язань або прав до держави-наступниці.2. Незалежно від укладання такої угоди наслідки правонаступництва держав за договорами, які є чинними в момент правонаступництва держав щодо вищезгада­ної території, регулюються цією Конвенцією.

Стаття 9. Одностороння заява держави-наступниці про договори держа­ви-попередниці. 1. Зобов’язання або права за договорами, які є чинними стосовно даної території в момент правонаступництва держав, не стають зобов’язаннями або правами держави-наступниці або інших держав-учасниць цих договорів вна­слідок виключно того факту, що ця держава-наступниця зробила односторонню заяву про збереження чинності вказаних договорів щодо своєї території.

2. У цьому випадку наслідки правонаступництва держав за договорами, які є чинними щодо вищезазначеної території в момент правонаступництва держав, регулюються цією Конвенцією.

Стаття 10. Договори, що передбачають участь держави-наступниці. 1. Ко­ли договір передбачає, що у випадку правонаступництва держав державі-наступ­ниці надається можливість вважати себе учасником цього договору, вона може повідомити про своє правонаступництво щодо цього договору згідно з його поло­женнями або, за відсутності таких, згідно з положеннями цієї Конвенції.

2. Якщо договір передбачає, що у випадку правонаступництва держав держава-наступниця буде вважатися учасником цього договору, то це положення набуває чинності тільки тоді, коли ця держава-наступниця чітко у письмовій формі висло­вить на це свою згоду.

Стаття 11. Режими кордону.Правонаступництво держав як таке не зачіпає:

a) кордонів, установлених договором; або

b) зобов’язань і прав, установлених договором і які належать до режиму кордону.

Стаття 12. Інші територіальні режими. 1. Правонаступництво держав як таке не зачіпає:

a) зобов’язань, що стосуються користування будь-якою територією або обме­жень щодо користування нею, встановлених договором на користь будь-якої тери­торії іноземної держави та які розглядаються як невід’ємно належні до вказаних територій;

b) прав, установлених договором на користь будь-якої території та які стосую­ться користування або обмежень щодо користування будь-якою територією іно­земної держави та які розглядаються як невід’ємно належні до вказаних територій.

2. Правонаступництво держав як таке не зачіпає:

a) зобов’язань, що стосуються користування будь-якою територією або обме­жень щодо користування нею, встановлених договором на користь групи держав або всіх держав та які розглядаються як невід’ємно належні до цієї території;

b) прав, установлених договором на користь групи держав або всіх держав і які стосуються користування будь-якою територією або обмежень щодо користу­вання нею і які розглядаються як невід’ємно належні до цієї території.

3. Положення цієї Статті не застосовуються до договірних зобов’язань держави-попередниці, що передбачають заснування іноземних військових баз на території, яка є об’єктом правонаступництва держав.

Стаття 13. Ця Конвенція і невід’ємний суверенітет над природними багат­ствами і ресурсами.Ніщо в цій Конвенції не зачіпає принципів міжнародного права, які затверджують невід’ємний суверенітет кожного народу і кожної держа­ви над своїми природними багатствами і ресурсами.

Стаття 14. Питання, які стосуються чинності договорів.Ніщо в цій Кон­венції не повинно розглядатися як таке, що вирішує наперед в якому б то не було відношенні будь-яке питання, що стосується дійсності якого-небудь договору.

 • Populism and the LST
 • Господин из Сан-Франциско
 • Алексей Ильич ОСИПОВ
 • И есть естественное, духовное развитие
 • Прелюдия к циклу ночи
 • Система дистанционного управления аккумуляторной станцией
 • Назидайте себя, молясь
 • BRITISH CUSTOMS AND TRADITIONS
 • Назначение, ТТХ и общее устройство автомобильной типографии большой АТБ-70.
 • Благоустройство и поддержка жилого фонда округа.
 • team 03 (Классический хоккейный конек среднего уровня) 36-46рр. - 1350 рублей за пару
 • ID3 YVTCON(13)TIT2wяюListen To Your Heart (Roxette Cover) | vk.com/kidsmusichitTPE1=яюDaniel Weinrib (УаЩРЬ ХЩаиЩС)TYER яю2015WXXXvk.com/kidsmusichitAPIC+Бimage/jpg 5 страница
 • Бесспорно, что умелые руки спасают семью от многих бед.
 • Три сильных заговора от порчи
 • Иов обращает внимание на процветание Стражей и на симпатию людей по отношению к ним ближе к концу
 • О М. МАКЛЮЭНЕ. Михаил Константинович Вавилов
 • Наследственный фактор — родовые программы.
 • Перевод Р.Райт-Ковалевой, 1965 4 страница
 • Поле битвы — Земля [Поле боя — Земля] 6 страница
 • Душа после смерти.