СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Білова Н. Обліковуємо витрати на навчання та професійну підготовку/ Н

1. Білова Н. Обліковуємо витрати на навчання та професійну підготовку/ Н. Білова// Податки та бухгалтерський облік. – 2008. №76. С.26-44.

2. Буко С. Корпоративна соціальна відповідальність як принцип ціннісно зорієнтованого менеджменту/ С. Буко// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. -2006. – №2. – с.149-158.

3. Глобальний договір ООН [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.globalcompact.org.ua

4. Додаток до Рекомендацій щодо складання і заповнення форми державного статистичного спостереження №1 – екологічні витрати «Звіт про екологічні збори та поточні витрати на охорону природи» [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://buhgalter911.com

5. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. – М.: Бизнес-информ, 1997. – 197с.

6. Жиглей І.В. Еволюція бухгалтерського обліку в контексті розвитку соціальних відносин/І.В. Жиглей// Міжнародний збірник наукових праць. – Вип.1(13) [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

7. Жиглей І.В. Влияние социальной ответственности бизнеса на развитие бухгалтерського учета [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.turiba.lv

8. Жиглей І.В. Удосконалення методології бухгалтерського обліку та контролю як шлях до розв’язання проблем соціального розвитку [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

9. Золотухін О. Великодня благодійність: пожертвування в обліку/ О. Золотухін// Головбух. – 2008. - №23. – с.10-15.

10. Куцміда Н. Страхування працівників на підприємстві/ Н. Куцміда// Дебет-Кредит. – 2008. – №18. – с.38-45.

11. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія/Н.М. Малюга. – Житомир: ЖДТУ, 2005.– С. 100-101.

12. Малюга Н. Екологічні витрати: класифікація та бухгалтерське відображення/ Н. Малюга, І. Замула//Бухгалтерський облік і аудит. – 2009.- №5. – с.35-41.

13. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: учебное пособие / Е.В. Маслов. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 312 с.

14. Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета: [учебник] / М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера; [перевод с анг. под ред. Соколова Я.В., Смирновой И.А]. –М.:Аудит ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

15. Міжнародний стандарт The Global Reporting Initiative [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.globalreporting.org

16. Нордстрем К. Бизнес в стиле фанк [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.readbookz.com

17. Організаційно-правові засади регулювання соціально-трудових відносин у Франції[Електронний ресурс]. – режим доступу: http://buklib.net

18. Потапенко Н.Є. Екологічні витрати та доходи макроекономічних суб’єктів/ Н.Є. Потапенко// Економіка природокористування і охорона довкілля: Щорічник наук. Праць НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України/ Відп. ред. Данилишин. – К., 2005. – 376с.

19. Прощина Т. Путівки на оздоровлення і відпочинок для працівників/ Т. Прощина// Все про бухгалтерський облік. – 2008. - №39. – с.42-44.

20. Пушкар М.С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): [монографія] / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 334 с.

21. Пушкар М.С. Філософія обліку: [монографія] / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 157 с.

22. Ребрин Ю.И. Управление качеством [Електронний ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Ребрин. - Таганрог: ТРТУ, 2004. - режим доступу: http://www.aup.ru

23. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней/ Я.В. Соколов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638с.24. Соколов Я.В. История бухгалтерского учета: [учебник] / Я.В. Соколов, В.Я. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с.

25. Соціальний звіт ЗАТ «Оболонь» [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.obolon.ua

26. Строїч С. Здоровя за рахунок підприємства: облік та оподаткування лікування працівників/ С. Строїч// Все про бухгалтерський облік. – 2008. -№41. – с.14-16.

27. Тойсеєнко Т. Новорічні подарунки працівникам/ Т. Тойсеєнко//Дебет-Кредит. - 2008. - №49. - с.18-22.

28. Фридман П. Контроль затрат и фінансових результатов при анализе качества продукции/ П. Фридман. – М.:Аудит, ЮНИТИ, 1994. – 286с.

29. Циганенко В. Соціальний пакет: що включити і як запровадити/ В. Циганенко// Все про бухгалтерський облік. - 2008. - №39. - с.3-5.

30. Чижевська Л.В. Поява та розвиток соціально орієнтованого обліку [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.confcontact.com

31. Шерекіна Н. Облік природоохоронних витрат як умова формування достовірної екологічної звітності/ Н. Шерекіна// Наука молода. – 2003. - №1 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.library.tane.edu.ua

32. Burzyn E. Spoleczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości wgospodarce rynkowej/ Burzyn E. // Zeszyty naykowe akademii ekonomicznej w Krakowie. – 2003. – № 401. – S. 5-19.

33. Elkington J. Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business/ J. Elkington. – Capstone: Oxford, 1997. – 424 p.

34. Littleton A.C. Accounting Theory [Електронний ресурс]: Continuity and Change/ A.C. Littleton, V.K. Zimmerman. – N.Y., 1962/ - режим доступу: http://www.jstor.org

35. Moorhead Gregory Organizational Behavior: Second Edition/ Moorhead Gregory and Griffin Ricky W. – Boston: Houghton-Mifflin Company, 1989. -678p.

36. Porter, Gray A., Norton, Curtis L. Financial Accounting on Decision Makers. The Alternative to Debits and Credits, 4th Edition. –USA: Thomson, South-western. –812 p.

Додаток 1.

ЗАТ «Тернопільський молокозавод»

Розмір середньої заробітної плати на одного працівника, грн.

 • Шпаргалка по экологическому праву 1 страница
 • «Ревдинский педагогический
 • Послесловие. Закономерности математической вероятности применимы к любой азартной игре
 • СНАБЖЕНИЕ И ТЕЛЕКСНЫЕ ЛИНИИ
 • Добавление перехода и редактирование его свойств
 • СЕКРЕТНЫЙ АНГЕЛ
 • II. Организация приема граждан вУниверситет
 • Нормативные параметры высотной жилой застройки
 • Процесс формирования репрезентативной группы , называемой выборочной совокупностью. 30 страница
 • Понятие о потребностях. Характеристика основных видов потребностей человека.
 • Дорогие, я сейчас говорю не о противостоянии людей, а о противостоянии энергий. Тени – это те энергии, носителями которых люди становятся по незнанию.
 • Список наглядных материалов для обучения детей, по программе
 • МИЗИНЧИКОВ
 • Famous monuments of culture and sightseeings of Ukraine
 • Порядок виконання завдання
 • Образ души поэта в лирике М. Цветаевой
 • Юрий Петухов. Погружение во мрак 6 страница
 • МАССОВОЕ ИЗБИЕНИЕ ЕРЕТИКОВ.
 • Выучите немецкий и русский варианты аббревиатур (а также их произношение) и варианты их развернутых названий:
 • Люминесцирующие метки и способы исполнения фоновой защитной сетки некоторых видов документов