Віддалений банкінг в Україні

Кафедра економіки підприємства

ЗВІТ

про проходження виробничої практики

з напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

за період з «13» листопада 2014 р. по «14» грудня 2014 р.

База практики: _______ПриватБанк___________

Виконала студентка IV курсу,

групи ПЕ-11

Досенко Тетяна Сергіївна

_______________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Керівник практики від підприємства:

М.П._____________________________

(підпис, посада, прізвище, ім’я, по-батькові)

Керівник практики від кафедри:

Пустильнік Т.М.

КИЇВ – 2014


Зміст

1. Віддалений банкінг в Україні

2. Керування рахунками

3. Приклади реалізації послуг Віддаленого банкінгу в ПриватБанку

Віддалений банкінг в Україні

Сьогодні в умовах жорсткої конкуренції якість роботи банку з клієнтами багато в чому визначається не тільки набором надаваних послуг, а й рівнем розробки новаторських технологій та ідей, які значно спрощують процес взаємодії клієнтів з банком. Одним з напрямків такого удосконалювання є надання віддалених банківських послуг.

Піонером віддаленого банківського обслуговування стала система Homelink, створена в 1983 році при співробітництві банку Шотландії, телефонної компанії British Telecom і будівельного товариства Nottingham Building Society.

Віддалені банківські послуги надають клієнтам банку можливість оперування коштами без безпосереднього контакту з банківськими службовцями. Нині виділяють чотири основні різновиди віддаленого банківського обслуговування:

· телефонний банкінг; відео-банкінг;

· РС-банкінг; Інтернет-банкінг.

Телефонний банкінг (телебанкінг) є найбільш популярним різновидом віддаленого банкінгу в західних країнах. Він дозволяє виконувати безліч банківських операцій за допомогою телефонного зв'язку. Для впровадження телебанкінгу фінансова установа створює інформаційно-довідкову систему, що зберігається на комп'ютері, підключеному до АТС банку. При звертанні до системи за допомогою кнопкового телефону клієнт фактично пересилає цифровий код. Програмне забезпечення розшифровує код і перетворює його в запит до бази даних банку, одержує на неї відповідь, трансформує його в голосову форму і пересилає клієнту по телефонній лінії, з розвитком мережі мобільного зв'язку широке розповсюдження одержує SMS-банкінг. За допомогою служби коротких повідомлень, що забезпечується всіма операторами мобільного зв'язку, клієнти одержують інформацію про стан їхніх рахунків, а також виписки за рахунком за необхідний період часу.

Лідерами в наданні телефонного банкінгу в Україні є Укрінбанк (система Телебанк-24) і ВАБанк (мобільний банкінг). Клієнти Укрінбанку вже успішно проводять такі операції, як оплата комунальних послуг, мобільного зв'язку, а незабаром будуть мати можливість купити чи продати іноземну валюту.

Система мобільного банкінгу, запропонована ВАБанком, надає можливість власникам платіжних карт VISA, Eurocard/MasterCard, Cirrus/Maestro, емітованих банком, використовувати мобільний телефон для одержання таких послуг:

· одержання інформації про суму, доступну для використання по карті в даний момент;

· одержання повідомлень, які підтверджують проведення операцій по карті. Такі повідомлення формуються і відсилаються на мобільний телефон клієнта після проведення операцій по карті;· можливість самостійного встановлення карти в стоп-лист при її втраті чи підозрі про неправомірне використання реквізитів карти;

· одержання повідомлень про надходження коштів на картковий рахунок у банку.

Оскільки розповсюдженість телефонного зв'язку серед населення значно перевершує його оснащеність комп'ютерами, телебанкінг має досить широкі перспективи розвитку. Однак проблема полягає в тому, що телефон є засобом усного спілкування і погано адаптований для здійснення складних банківських операцій. Тому одним з напрямків поліпшення рівня обслуговування використовується факсимільний зв'язок.

Відео-банкінг надає можливість віртуального спілкування клієнта банку з його службовцями за допомогою спеціальних пристроїв, устаткованих телемоніторами. Як правило, такі пристрої встановлюються в торгових точках й інших місцях великого скупчення населення і часто сполучаються з банкоматами. Вони дозволяють одержувати дистанційні консультації і здійснювати банківські операції за допомогою працівників банку.

Під РС-банкінгом (системою "Клієнт - Банк") розуміється доступ до банківського рахунка за допомогою персонального комп'ютера і прямого модемного з'єднання з комп'ютерною мережею банку. Для цього на стороні клієнта встановлюється спеціальне програмне забезпечення. Такі системи застосовуються в першу чергу корпоративними клієнтами, і нині у західних країнах модернізуються до рівня "Клієнт — Інтернет — Банк".

Впровадження систем «Клієнт — Банк» стало однією з перших вдалих спроб українських банків з поліпшення обслуговування клієнтів і удосконалювання власної роботи за допомогою автоматизованих систем. Такі системи дозволяють користувачам керувати своїми рахунками в банку й одержувати поточну інформацію про рух коштів, а саме:

· створювати, коректувати і роздруковувати платіжні документи;

· відправляти платіжні документи в банк;

· здійснювати облік стану введених і відправлених у банк документів;

· одержувати виписки про стан рахунків;

· оперативно контролювати поточний стан рахунків;

· робити архівні копії оброблених документів і переглядати документи з архіву;

· обмінюватися з банком нерегламентованими повідомленнями і завантажувати файли, передані банком, передавати власні файли;

· одержувати дані про курси валют Національного банку України;

· зв'язати систему «Клієнт - Банк» із програмним забезпеченням бухгалтерського обліку;

· перевіряти можливість існування поточного рахунка контрагента за номером МФО банку.

Системи «Клієнт - Банк» забезпечують багаторівневий захист інформації від несанкціонованого доступу. Користування системами «Клієнт - Банк» незалежно від версій компаній-розробників не вимагає наявності спеціальних знань і комп'ютерної майстерності.

Недоліками систем «Клієнт - Банк» є:

· висока ціна розробки і впровадження, що робить їх неефективними для невеликих банків;

· необхідність завантаження й оплати спеціального програмного забезпечення, що обмежує коло потенційних клієнтів;

· обмеженість доступу до системи конкретним комп 'ютером, встановленим в офісі клієнта.

Інтернет-банкінг надає клієнтам можливість керування банківськими рахунками через Інтернет за допомогою звичайних комп'ютерів і стандартного програмного забезпечення. Він є найбільш передовим і динамічним напрямком фінансових Інтернет-рішень і дозволяє здійснювати-максимальний спектр банківських послуг.

Від якості і різноманітності цих послуг залежить стан банківського бізнесу в цілому, ступінь задоволеності клієнтів зокрема і, як наслідок, рівень доходу самих банків. З погляду клієнтів, Інтернет-банкінг має незаперечні переваги в порівнянні з послугами РС-банкінгу. По-перше, клієнти використовують стандартне Інтернет-з'єднання замість з'єднання з модемним пулом банку. По-друге, відпадає необхідність встановлення спеціального програмного забезпечення. Усі необхідні операції і платежі здійснюються за допомогою браузерів при заповненні стандартних Web-форм. Недоліком Інтернет-банкінгу є передача конфіденційної інформації з відкритих каналів зв'язку.

З метою забезпечення безпеки переданої інформації в системах Інтернет-банкінгу використовуються два рівні захисту. По-перше, для входу в систему клієнт вводить ідентифікаційні дані логін та пароль. Можливість перехоплення конфіденційної інформації в момент її передачі запобігається шифруванням даних, що пересилаються.

Другий і найістотніший момент полягає в авторизації клієнта, тобто в перевірці його прав на здійснення трансакції. З цією метою вся передана інформація підписується ЕЦП клієнта. Цей підпис аутентифікує користувача і дозволяє йому зробити необхідні операції. ЕЦП є підтвердженням дійсності, цілісності й авторства електронних документів.

Для передачі логіна і пароля користувача часто використовуються стандартні засоби забезпечення захисту інформації у відкритих мережах. Найпоширенішим є протокол SSL (Secure Sockets Layer), який є обов'язковим атрибутом будь-якого сучасного браузера. В Україні для передачі всіх даних у системах Інтернет-банкінгу часто використовуються алгоритми шифрування, відмінні від SSL, які дозволяють підвищити безпеку систем шляхом використання довших криптографічних ключів. Одним з найпоширеніших алгоритмів є алгоритм RSA, довжина ключа якого звичайно 1024 біт. При використанні ЕЦП в умовах електронного документообігу також застосовується технологія криптографії з відкритим ключем.

Крім послуг з керування рахунками, Інтернет-банкінг надає можливість одержання високоякісної аналітичної інформації у вигляді графіків, курсів, звітів, новин. Набір такої інформації часто визначається клієнтами самостійно, причому існує можливість одержання її по e-mail-розсиланню. Крім того, банки часто спрощують для своїх клієнтів процедуру надання документації шляхом прикріплення до сайта бланків заявок, доручень, договорів.

Інтернет-банкінг вдало виконує функцію консалтингу, оскільки значно спрощує процедуру багатостороннього спілкування. Для найактивніших клієнтів банки впроваджують системи участі у валютних торгах, купівлі-продажу цінних паперів.

За функціональністю послуг можна виділити такі системи Інтернет-банкінгу:

1. Можливість віддаленого моніторингу рахунків (інформаційний рівень).

2. Віддалене керування рахунками (трансакційний рівень).

3. Віддалене банківське обслуговування (комплексний характер наданих послуг, включаючи Інтернет-банкінг, Інтернет-трейдинг, Інтернет-кредитування, систему ведення особистих фінансів).

Нижче наведені приклади банківських операцій, що входять до послуг Інтернет-банкінгу:

· відкриття рахунків різних типів (термінових, ощадних, пенсійних) і переказування на них коштів;

· одержання виписок про стан рахунків за певний період у різних форматах;

· одержання інформації про платежі, що надійшли, у режимі реального часу;

· одержання інформації про проведені платежі;

· здійснення грошових переказів, у тому числі в іноземній валюті, на будь-який рахунок у будь-якому банку;

· поповнення й утримання коштів з рахунків пластикових карток;

· проведення комунальних платежів (електроенергія, газ, телефон, квартплата, теплопостачання);

· оплата рахунків за зв'язок (IP-телефонія, сотовий і пейджинговий зв'язок, Інтернет) та інші послуги (супутникове телебачення, навчання);

· оплата рахунків за товари, у тому числі куплені в Інтернет-магазинах;

· купівля і продаж іноземної валюти;

· здійснення додаткових послуг, наприклад, передплати на журнали і газети;

· брокерське обслуговування (купівля і продаж цінних паперів, створення інвестиційного портфеля, можливість участі в пайових фондах банку, участь у торгах на ринку FOREX).

Таким чином, Інтернет-банкінг дозволяє виконувати всі стандартні операції, які можуть бути здійснені клієнтом в офісі банку (за винятком операцій з готівкою) через Інтернет.

Разом з тим відбувається розширення набору продуктів і послуг, надаваних банками в рамках Інтернет-банкінгу. Дедалі популярнішими серед приватних клієнтів стають послуги оnline-керування персональними фінансами, так звані пакетування й агрегування продуктів та послуг.

Керування персональними фінансами є ширшим поняттям, ніж керування рахунками і полягає в наданні клієнтам можливості оптимізації своїх витрат і коштів особистого бюджету, що залишилися. Існуюче програмне забезпечення дозволяє споживачам обирати найкращі варіанти вкладення вільних коштів у надійні і дохідні інвестиційні, пайові, страхові й інші фонди. У даному випадку банки надають онлайновий каталог таких установ та інформацію про їх надійність. Крім того, у рамках віртуального банкінгу клієнти можуть оптимізувати свої виплати зі страхувань, заставних.

Пакетування продуктів і послуг полягає в тому, що банк продає своїм клієнтам не окремі продукти і послуги, а їх пакет. У сегменті В2С пакетування стає одним з популярних прийомів віртуальних торгових і сервісних точок, оскільки сприяє збільшенню обсягів продажів. Пакетування безпосередньо пов'язане зі швидким розвитком персоналізації на ринку електронної комерції. Ця тенденція починає дедалі яскравіше проявлятися й в Інтернет-банкінгу, де споживач має можливість одержати доступ відразу до декількох продуктів і видів послуг, підібраних відповідно до його запитів.

Логічним продовженням пакетування стало агрегування банківських послуг на персональних сторінках клієнтів на Web-сайтах банків. За допомогою таких сторінок споживачі здійснюють і контролюють свої трансакції, одержують інформацію про баланс рахунка, стан справ на фондових ринках, в інвестиційних чи страхових фондах та іншу актуальну інформацію.

До числа нових видів продуктів, пропонованих приватним клієнтам у рамках Інтернет-банкінгу, належать цифрові сертифікати, віртуальні гаманці та віртуальні банківські картки. Використання цих продуктів повинно сприяти підвищенню безпеки платіжних трансакцій у глобальній мережі.

Використання Інтернет-банкінгу дозволяє кредитно-фінансовим установам істотно скоротити число філій і знизити витрати на обслуговування своїх клієнтів. Обробка трансакцій, здійснюваних через Інтернет, обходиться в багато разів дешевше, ніж у фізичному відділенні банку. Перенесення в Інтернет таких рутинних видів діяльності, як розрахункове обслуговування, обробка заяв на видачу платіжних карток і одержання кредитів, дозволили скоротити кількість помилок, збільшити обґрунтованість рішень і тим самим зміцнити лояльність своїх клієнтів. Нарешті, використання Інтернет-послуг відкриває банкам можливість розширення географії клієнтської бази. Так, Інтернет-банк Net.B@nk з невеликого містечка Alpharetta (Georgia, USA) з населенням 25 тис. жителів обслуговує клієнтів із усіх куточків США. Крім того, наявність системи Інтернет-банкінгу є істотною конкурентною перевагою, що забезпечує перевагу технологічно розвинутих банків над їхніми конкурентами.

Для клієнтів перевага Інтернет-банкінгу полягає у використанні зручних і зрозумілих банківських інструментів, а також в одержанні різноманітності послуг невисокої вартості і привабливих процентних ставок.

Розуміння того, що багато послуг можуть надаватися дистанційно через глобальну Мережу, призвело до спроб віртуалізації самого інституту банку. Саме з цієї причини в США й у Європі почали відкриватися так звані віртуальні банки, які функціонують без існування фізичних офісів. Зрозуміло, що такі установи характеризуються низькими операційними витратами, невисокою вартістю послуг і у зв'язку з цим збільшенням прибутку банку.

Першим віртуальним банком вважається американський, який відкрився 18 жовтня 1995 року. За перші півтора року існування середній приріст капіталу банку становив 20% на місяць, активи виросли до 40 млн. доларів, було відкрито понад 10 тис. клієнтських рахунків. У Європі першим віртуальним банком був, дочірня структура Дрезденської банківської групи (Німеччина), що почав свою діяльність у 1996 році.

Останнім часом, у міру розвитку мобільного Інтернет, дедалі більша кількість банків відкриває своїм клієнтам можливість доступу до банківського рахунка за допомогою сотових телефонів, які підтримують протокол WAP.

Переважна більшість українських банків реалізувала свою присутність в Інтернет. Ті з них, котрі не обмежилися створенням тільки інформаційних порталів, забезпечують своїм клієнтам такі види послуг:

 • Зони митного контролю
 • О Мировом Пассивном Начале
 • Вина > Негодование, возмущение
 • Другое учение Иисуса о браке и разводе
 • ГРУППОВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 13 страница
 • lt;1> Серия - определенное количество однородного готового продукта (лекарственного средства), изготовленного за один производственный цикл при постоянных условиях. 10 страница
 • Отсутствие локаторов в PNR
 • Ваш самый ценный ресурс для развития своих навыков — это ваше Подсознание. Я призываю вас поговорить с ним. Послушайте его. Поверьте ему.
 • Магазин под Вашим пристальным вниманием!
 • Какие факторы определяют покупательское поведение?
 • Максимальное количество баллов – 30
 • Порядок проведення конкурсу
 • Свидетельства, факты, события 7 страница
 • ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗАСТРАИВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
 • XXXVIII. 1706 г. 28 октября. Москва. Письмо отца Франциска Эмилиана (Милана). Без адреса. Подлинник.
 • ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ
 • Заказ 14.01.2013 2 страница
 • Методы прямого опроса с целью выявления потребностей.
 • Вспомогательные словари
 • Для чего мы постимся? В чем смысл поста для нас – и с духовной точки зрения, и с точки зрения телесного воздержания?