Законодавче забезпечення охорони навколишнього середовища 3 страница

а) погоджує дії всіх інших міністерств;

б) керує економічними процесами у регіонах;

в) відповідає за соціально-економічні показники розвитку регіонів;

г) є центром і виконавчим органом у здійсненні політики.

7.Визначте правильний варіант інструментів регулювання бюджетної політики в регіонах:

а) дії владних органів на макрорівні;

б) джерела фінансування, доходи і видатки бюджету;

в) дії владних органів на регіональному рівні;

г) правильні відповіді у варіантах а) і в).

8.Коли розпочалося системне цілеспрямоване формування законодавчої бази, яка визначає державну регіональну економічну політику?

а) після проголошення Україною незалежності;

б) після прийняття Конституції України;

в) процес все ще не розпочався;

г) після вступу до Світової організації торгівлі.

9. Що відноситься до методів прямого економічного регулювання?

а) податкова система;

б) грошово-кредитні відносини;

в) надання субсидій та субвенцій;

г) закони та інші нормативні акти.

10.Яким факторам належить найбільш важлива роль у соціально-економічному розвитку регіонів?

а) механізму впровадження державної регіональної політики;

б) інвестиційній привабливості територій;

в) мігрантам із далекого та близького зарубіжжя;

г) менталітету титульної нації.

Відповіді

Тема 6 Номер тесту
Правильний варіант

Рекомендована література

1. Адонін С.В. Поняття державної податкової політики в Україні / С.В. Адонін // Держава та регіони. Серія “Економіка та підприємництво”. – 2011. – №35. – С. 5 – 9.

2. Бондарчук Н.В. Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання економічного розвитку регіонів / Н.В. Бондарчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №12. – С. 66 – 68.

3. Бутник О. Розвиток регіональної фінансово-інвестиційної політики / О. Бутник // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №3. – С. 10–13.

4. Варналій З. Регіональна інноваційна політика України: проблеми та стратегічні пріоритети / З. Варналій // Економіст. – 2007. – №9. – С. 36–39.

5. Волосюк М. Формування регіональних пріоритетів у контексті державної промислової політики / М. Волосюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №10. – С. 110–115.

6. Герасимчук З. Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку / З. Герасимчук, І. Вахович // Регіональна економіка. – 2008. – №2. – С. 59–72.

7. Гончаренко І.Г. Методи державного регулювання економіки на регіональному рівні // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1. Економіка: Збірник наукових праць. Випуск №1 (009), 2011 р. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – 217 с. – С. 33 – 41.

8. Зелінська О. Планування просторового розвитку прикордонних територій як один з напрямів європейського транскордонного співробітництва / О. Зелінська // Економіст. – 2010. – №2. – С. 47 – 51.

9. Їжа М.М. Стимулювання розвитку регіонів: зміна підходу / М.М. Їжа // Держава і право. – 2010. - №47. – С. 643 – 647.

10. Кабінет Міністрів України. Про утворення робочої групи з питань удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування ( Постанова від 20.02.2012 р. № 169) // Офіційний вісник України. – 2012. – №18. – С. 22 – 25.11. Колісник О.П. Механізм державного управління науково-технічним та інноваційним розвитком регіонів України / О.П. Колісник // Економічний часопис XXI. – 2011. – №9 – 10. – С. 51 – 53.

12. Корецький Б.М., Мамрош Т.В. Формування регіональної політики держави на базі інструментів стратегування розвитку територій / Б.М. Корецький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – №2. – С. 168 – 174.

13. Кондрашов О. Еволюція підходів до розробки регіональних програм промислової політики в Україні / О. Кондрашов // Економіка та держава. – 2007. – №11. – С. 81–83.

14. Кондрашов О. Узгодження державницьких та господарських функцій у процесі реформування регіональної промислової політики / О. Кондрашов // Економіка та держава. – 2007. – №6. – С. 68–70.

15. Кондрашова М. Основа формування регіональної політики і оперативного управління інвестиціями / М. Кондрашова // Економіка та держава. – 2008. – №10. – С. 77–79.

16. Левицький Р.Й. Вплив регіональної інвестиційної політики на розвиток виробничого потенціалу промисловості регіону / Р.Й. Левицький // Держава та регіони. Серія “Державне управління”. – 2008. – №3. – С. 117–121.

17. Макаров М.О. Особливості реалізації інноваційної політики на регіональному рівні / М.О. Макаров // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №8. – С. 27–29.

18. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю., Мельничук А.Л., Пасько В.Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2007. – 444 с.

19. Папп В. Пріоритетні напрями формування регіональної інноваційно-інвестиційної політики / В. Папп // Економіст. – 2007. – №9. – С. 40–42.

20. Прушківський В.Г. Інструменти регулювання екологічного сталого регіонального розвитку в ринкових умовах / В.Г. Прушківський // Агросвіт. 2011. – №5. – С. 11 – 16.

21. Савченко В.Ф. Регіональна економіка. Навч. посібник / В.Ф. Савченко. – К.: Кондор, 2012. – 339 с. – С.86-102.

22. Савченко В.Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. – 196 с. – С.47-56.

23. Савченко В.Ф. Регіональна економіка: Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – 88 с.

24. Савченко В. Обґрунтування напрямів розвитку інфраструктури інноваційної політики в державі і регіонах / В. Савченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №7. – С. 82–86.

25. Савчук С. Регіональний аспект грошово-кредитної політики / С.Савчук // Регіональна економіка. – 2007. – №4. – С. 134–139.

26. Столяр В.В. Пріоритетні напрями державної підтримки інфраструктури регіону в контексті концепції сталого розвитку / В.В. Столяр // Актуальні проблем економіки. – 2011. – №11. – С. 189 – 193.

27. Ставнича М. Фінансово-бюджетні складові державної регіональної політики / М. Ставнича // Держава та регіони. Серія “Економіка та підприємництво”. – 2008. – №4. – С. 215–219.

28. Тищенко О.П. Державне регулювання регіонального розвитку: нормативно-правові аспекти / О.П. Тищенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №9(64). – С. 114–119.

29. Третяк В.В. Регіональна інноваційна система як основний об’єкт формування інноваційної політики / В.В. Третяк, Н.В. Дронова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 131–137.

30. Трохимченко М. Інвестиції в системі регіональної політики збалансованого соціально-економічного розвитку / М. Трохимченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №12. – С. 85–92.

31. Царенко О. Ефективні механізми регіональної політики як чинник економічного зростання легкої промисловості / О. Царенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №24. – С. 28–31.


ТЕМА 7. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ЙОГО СТРУКТУРА І ТРАНСФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Завдання для індивідуальної роботи студентів і підготовки до семінарських занять

1. Дайте визначення та охарактеризуйте основні критерії господарського комплексу.

2. В чому полягає комплексний розвиток господарства країни?

3. Назвіть перелік груп показників для визначення ступеня економічного розвитку господарського комплексу.

4. Які основні економічні системи існують у світовому господарстві?

5. Наведіть класифікацію методів економічного обґрунтування галузевого розміщення виробництва.

6. Визначте основні етапи перетворень у господарському комплексі України.

7. В чому полягають основні помилки, допущені під час формування макроекономічної політики в державі?

8. Дайте інформацію щодо інноваційного стану та залучення інвестицій у господарський комплекс.

9. Дайте визначення та коротку характеристику основних складових промисловості.

10. Які фактори характеризують негативну структуру промисловості?

11. Дайте визначення промислового пункту, промислового центру, промислового вузла та промислового району.

12. Визначте фактори, що впливають на промислове виробництво.

13. Що Ви знаєте про стратегічні пріоритети промислової політики держави?

14. З якою метою необхідний перегляд колишніх напрямків індустріалізації?

15. В чому полягає необхідність розробки і реалізації програм розвитку промисловості на національному рівні?

Тематика рефератів та контрольних робіт

1. Сутність методів економічного обґрунтування галузевого розміщення виробництва.

2. Інноваційний розвиток господарського комплексу України.

3. Стан та перспективи розвитку промисловості в державі.

4. Програмне забезпечення розвитку промисловості у трансформаційній економіці.

Тести

(обрати єдину правильну відповідь та занести у таблицю)

1.Чи має перспективи виробництво продукції електронноїпромисловості в державі?

а) ми не зможемо досягти рівня розвинутих країн;

б) має великі перспективи;

в) потрібне для галузей воєнно-промислового комплексу;

г) держава задовольниться імпортом продукції.

2.Чи наявний в Україні достатній потенціал в області сучасних

технологій?

а) необхідно покладатися на давні розробки часів минулої держави;

б) присутній в галузі теоретичних наук;

в) наявний;

г) відсутній взагалі.

3.Який ефект має господарський сектор відзаконодавчо- нормативного забезпечення на держаному рівні?

а) він взагалі відсутній;

б) це база щодо подальшої діяльності;

в) спонукає до заформалізованості в роботі;

г) правильні відповіді у варіантах а) і б).

4.Виберіть найбільш ефективні важелі впливу державної політикина господарський комплекс:

а) відсутність державного втручання;

б) вирішення ситуативних проблем;

в) взаємодія державних та ринкових механізмів;

г) керування в ручному режимі.

5.Валовий внутрішній продукт України станом за останні рокипорівняно з 1990 роком:

а) значно менший;

б) не змінився;

в) набагато збільшився;

г) не обраховується.

6.В чому Ви бачите результати впровадження Державноїпрограми структурної перебудови?

а) не дала результатів;

б) мала значні досягнення;

в) не була розроблена;

г) не прийнята.

7.Які помилки були допущені під час формування макроекономічноїполітики держави?

а) невдало проведена приватизація;

б) податкова система не зорієнтована на ринок;

в) неврегульована діяльність природних монополій;

г) правильні усі відповіді.

8. Чи відрізняється господарство України від господарського комплексу колишнього СРСР за структурою складових?

а) не відрізняється;

б) відрізняється незначною мірою;

в) відрізняється докорінно;

г) є продовженням і розвитком попередньої структури.

9. В чому полягають структурні пропорції господарського комплексу?

а) співвідношення між галузями;

б) рентабельність виробничої діяльності;

в) відношення економічної та соціальної сфер розвитку;

г) ступінь впровадження складових ринкової економіки.

10. Яке визначення національного господарського комплексу є правильним?

а) територія, що має державні кордони;

б) сукупність промислових і сільськогосподарських підприємств;

в) господарська діяльність у межах окремої країни;

г) сектор експортної діяльності підприємств.

Відповіді

Тема 7 Номер тесту
Правильний варіант

Рекомендована література

1. Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу / О. Амоша // Економіка України. – 2009. – №11. – С. 4–14.

2. Ахромкін Є. Напрями активізації ресурсозберігаючої діяльності в регіоні / Є. Ахромкін // Банківська справа. – 2011. - №2. – С. 51–55.

3. Білокуров Д.Т. Проблеми державного управління промисловістю // Економіка та держава. – 2005. – №7. – С. 8–16.

4. Гладкий О. Економічні закономірності формування та принципи розвитку промислових агломерацій // Економіка України. – 2009. – №11. – С. 26–33.

5. Заблодська І.В. Концептуальне забезпечення регіональної промислової політики / І.В. Заблодська // Економіка та держава. – 2007. – №10. – С. 20–23.

6. Кіндзерський Ю. Цілі, інструменти та моделі промислової політики в економічних перетвореннях / Ю. Кіндзерський // Вісник КНТЕУ. – 2009. – №5. – С. 5–18.

7. Ковтун О.А. Становлення та формування національної інноваційної системи як інституціональної основи модернізації промисловості України / О.А. Ковтун // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №23. – С. 24–28.

8. Левицький Р.Й. Вплив регіональної інвестиційної політики на розвиток виробничого потенціалу промисловості регіону / Р.Й. Левицький // Держава та регіони. Серія “Державне управління”. – 2008. – №3. – С. 117–121.

9. Мельник В. Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні / В. Мельник, Г. Мельничук // Фінанси України. – 2008. – №12. – С. 44–52.

10. Миколайчук М.М. Аналіз впливу різних складових господарського комплексу на сталий розвиток регіону / М.М. Миколайчук // Держава та регіони. Серія “Державне управління”. – 2008. – №3. – С. 135–141.

11. Олешко А.А. Особливості реалізації державної промислової політики України в кризових умовах / А.А. Олешко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №6. – С. 31–34.

12. Пельтек Л.В. Концептуальні засади державної інвестиційної політики в промисловості / Л.В. Пельтек // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №20. – С. 74–77.

13. Пилипенко Ю.І. Технологічна структура національної економіки України та стратегія її реформування / Ю.І. Пилипенко // Економіка та держава. – 2009. – №12. – С. 22–24.

14. Підгірний В.В. Проблеми державного регулювання промислового виробництва в Україні та шляхи їх вирішення / В.В. Підгірний // Держава та регіони. Серія “Економіка та підприємництво”. – 2009. – №3. – С. 128–134.

15. Порвін М.Ю. Державна стратегія інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності в промисловості / М.Ю. Порвін // Економіка та держава. – 2009. – №9. – С. 17–19.

16. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібн. для дистанц. навчання. / Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. – К.: Університет “Україна”, 2004. – 245 с.

17. Савченко В.Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. – 196 с. – С.57-64.

18. Савченко В.Ф. Регіональна економіка. Навч. посібник / В.Ф. Савченко. – К.: Кондор, 2012. – 339 с. – С.103-118.

19. Савченко В.Ф. Регіональна економіка: Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – 88 с.

20. Солоха Д.В. Дослідження принципових засад забезпечення ефективного розвитку промислового сектору в довгостроковій перспективі / Д.В. Солоха // Економічний вісник Донбасу. – 2009. – №2. – С. 41–45.

21. Сторчеус О.М. Механізми реалізації регіональної промислової політики / О.М. Сторчеус // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. - №14. – С. 73–76.

22. Фатенок-Ткачук А.О. Оцінка експортного потенціалу регіонів України у машинобудуванні / А.О. Фатенок-Ткачук // Держава та регіони. Серія “Економіка та підприємництво”. – 2011. - №1. – С. 28–32.

23. Юдіна О.І. Економічний зміст ресурсів у забезпеченні розвитку промислового виробництва / О.І. Юдіна // Держава та регіони. Серія “Економіка та підприємництво”. – 2009. – №5. – С. 184–188.

24. Якубовський М. Науково-інноваційне забезпечення модернізації української промисловості / М. Якубовський // Економіка України. – 2009. – №10. – С. 4–14.

25. Яскал І.В. Оцінка ефективності регіонального розміщення факторів виробництва в Україні / І.В. Яскал // Регіональна економіка. – 2011. – №2. – С. 34–43.


ТЕМА 8. ПРИРОДНИЙ ТА ТРУДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

Завдання для індивідуальної роботи студентів і підготовки до семінарських занять

1. Дайте визначення природних ресурсів.

2. Охарактеризуйте можливості використання природних ресурсів при різному ступені історичного розвитку суспільства.

3. В чому полягають природна та економічна класифікація природних ресурсів?

4. Які відмінності між витратним та рентним методами економічної оцінки природних ресурсів?

5. Дайте інформацію щодо чотирьох ступенів розвідання запасів мінеральної сировини.

6. Де розміщені основні запаси кам’яного і бурого вугілля, нафти, газу і торфу?

7. Дайте характеристику земельних, лісових та водних ресурсів.

8. В чому проявляються негативні тенденції в розвитку демографічних процесів?

9. Охарактеризуйте поняття “населення”, “демографія”, “демографічна політика”, “депопуляція” і “відтворення населення”.

10. Назвіть чисельність населення та її зміни за останні роки в Україні.

11. Визначте основні складові демографічної політики держави.

12. Дайте визначення та основні характеристики міграції населення.

13. В чому полягають переваги та недоліки міграційних процесів для України?

14. Яка ситуація щодо легального працевлаштування громадян України у країни ЄС на основі двосторонніх та багатосторонніх домовленостей?

15. Які основні напрямки міграційної політики держави?

16. Охарактеризуйте зміст та різницю між поняттями “робоча сила”, “трудові ресурси”, “людський капітал” і “кадровий потенціал”.

17. Визначте ситуацію в Україні в частині наявності і якості трудових ресурсів.

18. В чому полягає продуктивне використання трудових ресурсів?

19. Які особливості ефективної зайнятості та створення нових робочих місць в ринкових умовах Ви знаєте?

Тематика рефератів та контрольних робіт

1. Природні ресурси України як важливий фактор її соціально-економічного розвитку.

2. Значення земельних, лісових, водних і рекреаційних ресурсів у розвитку міжгосподарських комплексів держави.

3. Демографічна ситуація в Україні.

4. Шляхи впорядкування міграційних процесів на державному рівні.

5. Збалансування ринку праці в умовах трансформаційної економіки.

Тести

(обрати єдину правильну відповідь та занести у таблицю)

1.На якому рівні знаходиться забезпечення роботою жителів села?

а) в основному не забезпечені оплачуваною роботою;

б) працездатне населення у працездатному віці відсутнє;

в) їх задовольняє праця на присадибних ділянках;

г) вони поступово переходять на фермерський обробіток землі.

2.Які нижня та верхня межа працездатного віку встановлені для чоловіків?

а) 18 і 60 років;

б) 18 і 55 років;

в) законодавчо не обмежені;

г) 16 і 60 років.

3.Які види працевлаштування найбільш поширені серед українських мігрантів?

а) на престижні високооплачувані роботи;

б) легальне;

в) нелегальне;

г) у країнах Південної Америки.

4.Населення сучасної України внаслідок міграційних процесів:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) залишається на попередньому рівні;

г) міграційні процеси відсутні.

5.Від чого залежить процес розширеного відтворення населення?

а) ефективної демографічної політики держави;

б) рівня матеріального забезпечення населення;

в) стабільності і впевненості в завтрашньому дні;

г) правильні всі відповіді.

6.Чисельність населення за останні 18 років в Україні:

а) збільшилась в частині жителів міст;

б) значно скоротилася;

в) залишилась без змін;

г) змінилися пропорції між чоловічою та жіночою складовими населення.

7.Визначте якість земельних запасів держави:

а) це унікальні чорноземи, обсяги яких одні з найбільших у світі;

б) вони непридатні для ведення прибуткового землеробства;

в) характеризуються надмірною заболоченістю;

г) повністю виснажені внаслідок неефективного землеробства.

8.Запаси нафти і газу в Україні:

а) мають перспективу подальшого збільшення видобутку в шельфі Чорного і Азовського морів;

б) вичерпані;

в) достатні для забезпечення шляхом експлуатації працюючих свердловин;

г) потребують закриття через значну екологічну небезпеку.

9. Назвіть правильний розподіл природних ресурсів при галузевому підході до їх класифікації:

а) несучасні, неефективні, важкодоступні;

б) шкідливі, радіоактивні, токсичні;

в) рослинницькі, тваринницькі, рибні;

г) промислові, сільськогосподарські, невиробничої сфери.

10. Яка класифікація природних ресурсів є правильною?

а) рудні та нерудні;

б) земельні і водні;

в) природна та економічна;

г) рекреаційні та стимулюючі.

Відповіді

Тема 8 Номер тесту
Правильний варіант

Рекомендована література

1. Гнибіденко І. Демографічні аспекти національної безпеки держави / І. Гнибіденко // Україна: аспекти праці. – 2007. – №5. – С. 11–18.

2. Довгаль Ю.С. Організаційні аспекти формування трудового потенціалу регіону в контексті його інноваційного розвитку / Ю.С. Довгаль // Економіка і регіон. – 2009. – №1. – С. 216–221.

3. Заков І. Компоненти сучасної демографічної кризи в Україні та їх вплив на трудовий потенціал / І. Заков // Україна: аспекти праці. – 2008. – №4. – С. 41–46.

4. Заяць Т. Продуктивність людських ресурсів України та регіональні можливості її забезпечення / Т. Заяць // Україна: аспекти праці. – 2004. – №1. – С. 25–29.

5. Кабінет Міністрів України. Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року (Розпорядження від 22.07.2009р. № 851-р).

6. Колмакова О. Фактори формування і переміщення трудових ресурсів / О. Колмакова // Персонал. – 2008. – №3 – 4. – С. 27–30.

7. Костенок Я. Природно-ресурсний потенціал розвитку економіки України / Я. Костенок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №12. – С. 23–26.

8. Крисанова О. Ресурсная значимость ассимиляционного потенциала природной среды и его место в системе экономических отношений / О. Крисанова // Вісник Сумського державного університету. Серія “Економіка”. – 2008. – №2. – С. 135–142.

9. Курганська Н.М., Коропатник Т.В. Регіональна економіка: Методичний посібник. – Чернігів: Редакційно-видавничий відділ ЧДІЕУ, 2006. – 89 с.

10. Лузан Ю. Сучасний соціально-трудовий потенціал села: проблеми та шляхи їх вирішення / Ю. Лузан // Україна: аспекти праці. – 2009. – №6. – С. 14–17.

11. Мельник С. Демографічна ситуація в Україні: стан, головні проблеми та способи їх вирішення / С. Мельник, Г. Гаврюшенко, С. Шубенок // Україна: аспекти праці. – 2006. – №4. – С. 22–26.

12. Радченко Г.А. Система формування та управління людськими ресурсами / Г.А. Радченко // Держава та регіони. Серія “Економіка та підприємництво”. – 2009. – №2. – С. 163–167.

13. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник / Є.П.Качан, Т.Є.Царик, Д.В.Ткач та ін; за ред. Є.П.Качана. – К.: Видавничий дім “Юридична книга”, 2005. – 704 с.

14. Руденко В.П. Сучасні проблеми еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу України / В.П. Руденко // Геоінформатика. – 2009. – №4. – С. 38–42.

15. Савченко В.Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. – 196 с. – С.65-75.

16. Савченко В.Ф. Регіональна економіка: Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – 88 с.

17. Савченко В.Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник / В.Ф. Савченко. – К.: Кондор, 2012. – 339 с. – С. 119-139.

18. Сай І. Особливості формування трудових ресурсів в економіці / І. Сай // Економіка та держава. – 2008. – №2. – С. 103–104.

19. Смачило В. Формування механізму перерозподілу трудових ресурсів із застосуванням систем стимулювання праці / В. Смачило, О. Колмаков // Україна: аспекти праці. – 2007. – №3. – С. 32–39.

20. Устінова І.І. Демографічний та природно-ресурсний потенціал території у контексті збалансованого (сталого) розвитку України / І.І. Устінова // Екологічний вісник. – 2011. - №5. – С. 14–16.

21. Файфура В. Водогосподарський комплекс України: еколого-економічний аналіз стану, загроз і перспектив розвитку / В. Файфура, Т. Царик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: Збірник наукових праць. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – Вип. 10. – С. 37–40.

22. Шапуров О. Трудові ресурси та особливості розвитку ринку робочої сили в сучасних умовах / О. Шапуров // Держава та регіони. Серія “Економіка та підприємництво”. – 2008. – №2. – С. 273–277.

23. Яковлєва Ю.К. Влияние использования природного потенциала на экономическое развитие региона / Ю.К. Яковлєва // Економічний вісник Донбасу. – 2009. – №2. – С. 31–35.


ТЕМА 9. МІЖГАЛУЗЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ КОМПЛЕКСИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ

РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ

Завдання для індивідуальної роботи студентів і підготовки до семінарських занять

1. Розкрийте суть міжгалузевих господарських комплексів.

2. Які основні типи міжгалузевих господарських комплексів можна виділити в господарському комплексі України?

3. Охарактеризуйте паливно-енергетичний комплекс держави.

4. Окресліть стан та проблеми нафто- і газохімічної промисловості.

5. Дайте характеристику та розкрийте особливості розвитку металургійного комплексу.

6. Які галузі кольорової металургії розвинуті в державі, де вони розміщені, на яких підприємствах?

7. Назвіть галузеву структуру машинобудівного комплексу.

8. Розкрийте напрямки реструктуризації машинобудівного комплексу.

9. Які особливості структури і територіальної організації хімічного підкомплексу?

10. Охарактеризуйте структуру, результати і проблеми розвитку лісового підкомплексу.

11. У чому полягає специфіка розвитку будівельного комплексу?

12. Які фактори впливають на розміщення і функціонування підприємств будівельного комплексу?

13. Розкрийте структуру агропромислового комплексу України.

14. Охарактеризуйте стан харчової промисловості.

15. Назвіть основні галузі підкомплексу транспорту та зробіть аналіз ситуації в ньому.

16. Розкрийте ситуацію та перспективи розвитку окремих напрямків галузі зв`язку України.

17. Проаналізуйте структуру комплексу по виробництву товарів широкого вжитку і тривалого користування.

18. Охарактеризуйте структуру, ситуацію і перспективи розвитку легкої промисловості.

19. Розгляньте питання регіональних особливостей розміщення і розвитку міжгалузевих господарських комплексів.

20. Розкрийте регіональні особливості розміщення сільського господарства України.

Тематика рефератів та контрольних робіт

1. Роль міжгалузевих господарських комплексів у соціально-економічному розвитку України.

2. Регіональні відмінності у розміщенні і розвитку міжгалузевих господарських комплексів.

3. Реформування машинобудівного комплексу України.

4. Розвиток рослинницької і тваринницької підгалузей у державі.

5. Проблеми і перспективи розвитку легкої промисловості на сучасному етапі.

 • Явление девятое
 • ЯВЛЕНИЕ VII. Леандр, Октав, Скапен.
 • ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
 • Лабораторная работа №13
 • Лекция №4. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров
 • ВОСПРИЯТИЕ
 • РАСЧЕТ ЦЕНТРОВКИ ПАРЫ РОТОРОВ
 • ЗОНДАМОНÆН
 • 9 страница. В какой-то момент во время моего дежурства дождь прекращается
 • im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Смена власти
 • Загрузка щихты на агломерационную машину
 • Краткая философская энциклопедия. 87 страница
 • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. РАБЫ МАШИНЫ
 • Подготовка к выборам в Мосгордуму.
 • Личный опыт преподавания
 • Вопрос 1 Порядок возбуждения исполнительного производ­ства.
 • Глава 5. Обложки ваших книг ужасны, они напоминают образчики дешевой научной фантастики»
 • Коррекционное воспитание детей с задержкой психического развития
 • Порядок неполной разборки