СТРУКТУРА

ЗАВДАННЯ

Основними завданнями відділу кадрів є:

2.1. Підбір, розміщення і виховання кадрів.

2.2. Вивчення ділових і моральних якостей працівника відповідно до їх практичної діяльності.

2.3. Створення резерву кадрів для висування на керівні матеріально відповідальні посади.

2.4. Організація і проведення усіх видів підготовки й підвищення кваліфікації кадрів.

2.5. Облік кадрів.

2.6. Забезпечення прав, пільг та соціальних гарантій працівників підприємства.

2.7. ___________________________________________________________ __________________________________________________________________.

СТРУКТУРА

3.1. Структуру відділу затверджує директор підприємства за поданням начальника відділу кадрів.

3.2. Структура відділу узгоджується з відділом організації праці та заробітної плати.

3.3. Відділ кадрів має у своєму складі наступні внутрішні підрозділи:

- бюро прийому на роботу;

- бюро звільнення;

- бюро обліку кадрів;

- бюро по роботі з працівниками;

- ________________________________________________________.

3.4. Положення про внутрішні підрозділи затверджується директором підприємства, а розподіл обов’язків між співробітниками підрозділів здійснюється начальником відділу кадрів.

3.5. ___________________________________________________________ __________________________________________________________________.

4.ФУНКЦІЇ

У процесі здійснення діяльності відділ кадрів виконує такі функції:

4.1. Робота із забезпечення підприємства працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з рівнем та профілем отриманої ними підготовки і ділових якостей.

4.2. Розроблення перспективних і річних планів комплектування підприємства персоналом з урахуванням перспектив його розвитку, змін складу працюючих у зв’язку з упровадженням нової техніки та технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, а також пуском виробничих об’єктів.

4.3. Участь у роботі з прогнозування і визначення потреби в кадрах на основі планів економічного й соціального розвитку підприємства.

4.4. Вирішення питань найму, звільнення і переведення працівників, контроль за їх розстановкою й правильністю використання у підрозділах підприємства.

4.5. Забезпечення приймання та розміщення молодих працівників згідно з одержаною в навчальному закладі професією й спеціальністю, спільно з іншими підрозділами і громадськими організаціями здійснення проведення їх стажування та виховної роботи.

4.6. Систематичне вивчення ділових якостей та інших індивідуальних особливостей працівників підприємства з метою добору кадрів на заміщення посад, які входять у номенклатуру керівника підприємства, і створення резерву на висування, здійснення контролю за його оновленням та поновленням, сприяння формуванню складу кадрів керівників із затвердженого резерву.

4.7. Участь в організації підвищення кваліфікації працівників, зарахованих до резерву, і підготовці їх до роботи на керівних посадах, участь в атестації, розробленні заходів щодо реалізації рекомендацій атестаційних комісій, визначення кола працівників, які підлягають черговій та повторній атестації, забезпечення підготовки необхідних документів.4.8. Своєчасне оформлення приймання, переведення і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами керівника підприємства, облік особового складу, видання довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження й заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів, а також підготовка матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород.

4.9. Підготовка документів, необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства і їх сім’ям, а також подання їх в органи соціального забезпечення.

4.10. Розроблення і реалізація заходів, спрямованих на удосконалення керування кадрами на основі впровадження відповідної підсистеми АСК системи добору, розстановки кадрів, яка забезпечує відбір найбільш підготовлених працівників для ефективного виконання ними своїх обов’язків, профвідбір та профадаптацію кадрів, їх професійно-кваліфікаційне просування.

4.11. Здійснення методичного керівництва роботою інспекторів з кадрів підрозділів підприємства, контроль виконання керівниками підрозділів постанов, наказів і розпоряджень із питань роботи з кадрами.

4.12. Вживання заходів щодо удосконалення форм і методів роботи з кадрами.

4.13. Вивчення та узагальнення підсумків роботи з кадрами, аналіз причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, підготовка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів, вживання заходів щодо працевлаштування вивільнених працівників.

4.14. Здійснення зв’язку з іншими підприємствами в питаннях добору кадрів.

4.15. Табельний облік, складання і виконання графіків відпусток, контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства й додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, розроблення заходів щодо поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу, контроль за їх виконанням.

4.16. Складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з кадрами.

4.17. __________________________________________________________ __________________________________________________________________.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Відділ кадрів взаємодіє:

5.1. З іншими структурними підрозділами з питань:

5.1.1. Отримання:

- заявок на працівників;

- характеристик на працівників, які представляються до заохочення;

- характеристик на працівників, які представляються до матеріальної й дисциплінарної відповідальності;

- пояснювальних записок від порушників трудової дисципліни;

- пропозицій по складанню графіків відпусток;

- ________________________________________________________.

5.1.2. Надання:

- рішень про заохочення працівників;

- копій наказів про прийом, переміщення й звільнення працівників;

- затверджених графіків відпусток;

- рішень атестаційної комісії;

- ________________________________________________________.

5.2. З бухгалтерією з питань:

5.2.1. Отримання:

- довідок про заробітну плату для оформлення пенсій;

- матеріалів для видачі довідок працівникам про роботу на підприємстві, займану посаду й розмір заробітної плати;

- ________________________________________________________.

5.2.2. Надання:

- даних про прийом, переміщення й звільнення працівників;

- проектів наказів про прийом, звільнення й переміщення матеріально-відповідальних осіб;

- табеля обліку робочого часу;

- графіка відпусток;

- листків непрацездатності до оплати;

- ________________________________________________________.

5.3. З відділом організації праці та заробітної плати з питань:

5.3.1. Отримання:

- штатного розкладу;

- схем посадових окладів, доплат, надбавок до заробітної плати;

- показників по праці і заробітній платі;

- положень про преміювання працівників;

- розрахунків фондів заробітної плати й чисельності працюючих;

- розрахунків потреби в робітниках та службовцях;

- ________________________________________________________.

5.3.2. Надання:

- даних про прийом, переміщення й звільнення працівників;

- інформації про облікову чисельність працівників;

- даних про плинність кадрів;

- ________________________________________________________.

5.4. З відділом підготовки кадрів із питань:

5.4.1. Отримання:

- розрахунків потреби у кваліфікованих кадрах по окремих посадах, спеціальностях, професіях;

- даних про якісний склад робітників, фахівців і службовців;

- інформації про кандидатури на посади викладачів і інструкторів;

- ________________________________________________________.

5.4.2. Надання:

- графіків направлення керівників і фахівців у навчальні заклади для підвищення кваліфікації;

- списків працівників, які навчаються в середніх спеціальних і вищих навчальних закладах;

- планів проведення занять, даних про успішність учнів і терміни навчання;

- результатів підсумкових іспитів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності;

- пропозицій по складу атестаційних комісій;

- ________________________________________________________.

5.5. З юридичним відділом з питань:

5.5.1. Отримання:

- інформації про зміни в трудовому законодавстві, законодавстві про соціальне забезпечення;

- роз’яснення щодо чинного законодавства й порядку його застосування;

- ________________________________________________________.

5.5.2. Надання:

- проектів трудових договорів із керівниками підприємства;

- заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів і роз’яснення чинного законодавства;

- наказів для візування;

- ________________________________________________________.

5.6. З ___________________________ з питань:

5.6.1. Отримання:

- ________________________________________________________.

5.6.2. Надання:

- ________________________________________________________.

ПРАВА

6.1. Відділ кадрів має право:

6.1.1. Вимагати від структурних підрозділів представлення необхідних даних про працівників, а при прийомі на роботу і переміщення працівників – думки керівників відповідних структурних підрозділів.

6.1.2. Контролювати дотримання в структурних підрозділах дотримання стосовно працівників законодавства про працю, надання встановлених законом пільг.

6.1.3. Давати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові до виконання вказівки з питань, що стосуються компетенції відділу кадрів.

6.1.4. Вимагати й отримувати від усіх структурних підрозділів підприємства інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань.

6.1.5. Самостійно вести переписку з питань підбора кадрів, а також з інших питань, що входять у компетенцію відділу і не потребують узгодження з керівником підприємства.

6.1.6. Представляти інтереси підприємства у встановленому порядку з питань, що стосуються компетенції відділу, у відносинах з органами державної влади, а також іншими підприємствами, організаціями, установами.

6.1.7. Давати роз’яснення, рекомендації та вказівки з питань, що входять у компетенцію відділу.

6.1.8. Проводити наради і брати участь у нарадах з кадрових питань.

6.1.9. Проводити прийом працівників із питань приймання на роботу, звільнення, переводу на іншу посаду, правильності використання фахівців тощо.

6.1.10. ________________________________________________________ __________________________________________________________________.

6.2. Конкретні права начальника відділу та працівників відділу встановлюються посадовими інструкціями.

6.3. __________________________________________________________ __________________________________________________________________.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Відділ кадрів несе колективну відповідальність за:

- якість і своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на відділ, а також за повну реалізацію прав, наданих відділу;

- дотримання вимог нормативних правових документів із праці;

- правильність, повноту і якість проведення заходів щодо реалізації політики підприємства в галузі кадрової роботи;

- ________________________________________________________.

7.2. Начальник відділу кадрів несе персональну відповідальність за :

- дотримання вимог чинного законодавства в процесі керівництва відділом;

- своєчасне виконання наказів керівництва;

- ________________________________________________________.

7.3. Персональна відповідальність інших працівників відділу встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

7.4. __________________________________________________________ __________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник відділу організації праці

та заробітної плати ________ ______________________

(підпис) (п.і.б.)

”_____” ___________________ _____ р.

Начальник юридичного відділу ________ ______________________

(підпис) (п.і.б.)

”_____” ___________________ _____ р.

Головний бухгалтер _______ _______________________

(підпис) (п.і.б.)

”_____” ___________________ _____ р.

Начальник відділу ___________ ________ __________________________

(підпис) (п.і.б.)

”_____” _____________

 • Стиль в интерьере
 • Dolores Clairborne 4 страница
 • Здоровье. Если кому-то в гадании выпала руна Наутиц, то он нуждается в постоянном контроле или
 • Word-building
 • Средние сроки иммобилизации при закрытых переломах костей
 • Сущность транспортной потоковой задачи.
 • Зеленый. Только я решила, что ничего более странного быть уже не может
 • Региональная политика России
 • Валерий Андреев, Красноярск
 • Торгово-экономическое сотрудничество с ЮАР.
 • The barman licked his lips 9 страница
 • Даже, если вы властны, Вы все равно исполняете свою Судьбу.
 • В мире профессионального спорта
 • КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА 9 страница
 • Общие закономерности динамики работоспособности. Факторы, определяющие динамику уровня работоспособности.
 • КНИГА II 3 страница
 • Крепость Хостраш была последним оплотом людей на пути к Мертвым Землям, ее выстроили, как людское укрепление, предназначенное следить за возможной угрозой, исходящей с севера. 3 страница
 • Первичный склерозирующий холангит
 • Глава седьмая. Денисон открыл дверь, нажав на ручку
 • Форма и порядок заключения кредитного договора 14 страница