Поняття, система та завдання конкурентного права 23 страница

6. Антимонопольне законодавство України / Укладачі: М. Я. Ба-раш, Т. Г. Удалов / / Бюлетень законодавства і юридичної практики. — К., 2001. — №1.

Завдання до тем

Завдання. Представники акціонерних товариств «Микола-ївцемент», «Подільський цемент», «Югцемент», «Одесацемент» в усній формі домовилися встановити та в подальшому підтри­мувати вигідний для них рівень цін на цемент, що постачається на ринок Одеської області. Зазначені дії акціонерних товариств призвели до монополізації ринку цементу в Одеській області.

Одеське територіальне відділення Антимонопольного коміте- Ц ту України, дослідивши ринок цементу в Одеській області та Ц

проаналізувавши дії виробників цементу, почало розгляд спр^І ви про порушення антимонопольного законодавства. |Н

^ 1. Норми якого Закону України порушують дії акціонерншД

г товариств?

ї 2. Які санкції можна застосувати до порушників конкурент­ного законодавства?

3. Які порушення конкурентного законодавства вчинили ак­ціонерні товариства?

Контрольні запитання

1. Що таке узгоджені дії суб’єктів господарювання?

2. У яких випадках потрібна згода органів Антимонопольно­го комітету на узгоджені дії?

3. Які є види антиконкурентних узгоджених дій?

4. Які угоди між підприємцями є антиконкурентними узгод-, женими діями?

5. За яких обставин суб’єкт господарювання, що вчинив ан-• тиконкурентні узгоджені дії, звільняється від відповідальності?

1^

Теми 10 і 11. Монопольна діяльність суб’єктів господарювання на ринку. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю

1. Поняття та види монополій. ^ш|

2. Суб’єкти природних монополій. ^В

3. Монопольне ціноутворення. ^И

4. Демонополізація економіки. 1Н

5. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на : ринку. і,-

6. Поняття та види антиконкурентних дій органів влади, міс-і цевого самоврядування, адміністративно-господарського управ­ління та контролю.

7. Правомірні та неправомірні акти органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю.

8. Класифікація порушень, пов’язаних з антиконкурентними діями органів влади, місцевого самоврядування, адміністратив­но-господарського управління та контролю.

Література до тем

1. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. № 2210-Ш.

2. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 р. № 3659-12.

3. Закон України «Про природні монополії» від 20 ‘квітня 2000 р. № 1682-11.

4. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 р. № 507-12.

5. Постанова Верховної Ради України «Про Державну про­граму демонополізації економіки і розвитку конкуренції» від 21 грудня 1993 р. № 3757-12.

6. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Методики визначення монопольного (домінуючо­го) становища суб’єктів господарювання на ринку» від 5 берез­ня 2002 р. №49-р.

7. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Положення про складання та ведення Переліку підприємців, що займають монопольне становище на ринку» від 10 березня 1994 р. № 2-р,.8. Наказ Антимонопольного комітету України «Про Методи­ку визначення відносин контролю» від 12. лютого 2002 р. №7.

9. Наказ Антимонопольного комітету України «Про затвер-» дження Методичних рекомендацій щодо визначення монополь­ного ціноутворення» від 13 лютого 2002 р. №9.

10. Антимонопольне законодавство України / Укладачі: М. Я. Ба-раш, Т. Г. Удалов // Бюлетень законодавства і юридичної практики. — К., 2001. — №1.

11. Тотьев К. Ю. Конкурентнеє право. — М., 2000.

12. Фишер С., Дорнбуш Р., Щмалензи Р. Зкономика. — М.: Дело, 1993.

Завдання до тем

Завдання 1. Підприємство, що надає послуги з передачі електричної енергії, перевищило встановлені законодавством ціни (тарифи) на зазначену продукцію.

Яким чином та відповідно до якого закону можна вплинути на дії цього підприємства? ‘

Чи можна у цьому разі застосувати положення конкурент­ного законодавства, що стосуються встановлення монополь­них цін? |

Завдання 2. Відповідно до наказу Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» за користу­вання вагонами, які є власністю країн СНД та держав Балтії, підпорядковані їй залізниці мали вносити плату в середньому 5 швейцарських франків за вагоно-добу, в той час як вантажо­власники та порти були зобов’язані вносити плату за користу-[ вання тими самими вагонами під час перебування на їхніх ; під’їзних коліях у розмірі 29 швейцарських франків за вагоно-добу.

Яким чином необхідно класифікувати дії «Укрзалізниці»? Завдання 3. Ужгородський міськвиконком своїм рішенням зобов’язав адміністрацію міського ринку укладати договори на | оренду приміщень тільки з організаціями, зареєстрованими в І м. Ужгороді.

Е, Крім того, рішенням міської ради підприємства, установи, ор-; ганізації, не зареєстровані в м. Ужгороді, та фізичних осіб було ; зобов’язано проводити реалізацію товарів через торгові точки . суб’єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані в місті та ! на міських ринках, або придбати у виконкомі патент на право І здійснення торгово-посередницької діяльності на території міста. І’ Цим же рішенням суб’єктів підприємницької діяльності, які прк-1 дбали об’єкти торгівлі шляхом викупу або за конкурсом, зобов’я-I зано укладати договори на реалізацію товарів від суб’єктів під-I приємницької діяльності, не зареєстрованих у місті.

| 1. Чи є правомірними дії Ужгородської міської ради та її ви-Й конкому?

2. Під дію якої норми права підпадають зазначені рішення?

3. Які дії повинні вчинити антимонопольні органи? Завдання 4. Новоселицька райдержадміністрація Черні-,; вецької області прийняла розпорядження, яким службі автобус-| них станцій ВАТ «Компанія «Чернівціоблавтотранс» делеговано | функції замовника у міжобласному та міжнародному сполученні. | Інших Суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснювали І перевезення на постійних маршрутах у районі, райдержадмі-I ністрація зобов’язала укласти угоди з ВАТ «Компанія «Чернів-| ціоблавтотранс», що є їх конкурентом. І Як можна кваліфікувати дії Новоселицької райдержадмі-Ї ністрації?

Контрольні запитання

1. Які бувають різновиди монополій? •И

2. Хто такі суб’єкти природних монополій? Н

3. Які органи регулюють діяльність суб’єктів природних мо­нополій, чим вона регулюється?

4. Яким чином визначається монопольне становище суб’єкта господарювання на ринку?

5. Що таке монопольне ціноутворення?

6. Яким чином відбувалася демонополізація економіки в Україні?

7. Що таке зловживання монопольним (домінуючим) стано­вищем на ринку, як воно відбувається?

8. Що таке антиконкурентні дії органів влади, місцевого са­моврядування, адміністративно-господарського управління та контролю?

9. Які акти органів влади, місцевого самоврядування, адмі­ністративно-господарського управління та контролю є право­мірними, які неправомірними?

10. Класифікація порушень конкурентного законодавства пов’язаних з антиконкурентними діями органів влади, місцево­го самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю?

Теми 12 і 13. Контроль за процесами створення, реорганізації, ліквідації суб’єктів господарювання, приватизацією, орендою, набуттям у власність майна. Недобросовісна конкуренція

1. Поняття економічної концентрації суб’єктів господарю­вання.

2. Органи, що здійснюють контроль за економічною концент­рацією.

3. Одержання згоди на економічну концентрацію.

4. Заява на економічну концентрацію, її види.

5. Контроль за додержанням конкурентного законодавства у процесі приватизації, оренди державного, комунального, при­ватного та іншого майна, у процесі набуття у власність майна.

6. Поняття, види та форми недобросовісної конкуренції.

7. Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок вчинення дій, визнаних недобросовісною конкуренцією.

8. Вилучення товарів з неправомірно використаним позна­ченням та копій виробів іншого господарюючого суб’єкта.

Література до тем

1. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від . 11 січня 2001 р. № 2210-Ш.

2. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 р. № 3659-12.

3. Закон України «Про захист від недобросовісної конкурен-I ції» від 7 липня 1996 р. № 236/96-ВР. І 4. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 берез-I ня 1991 р. № 887-12. :

„ 5. Закон України «Про оренду державного та комунального | майна» від 10 квітня 1992 р. № 2269-12. І 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затверджен-| ня Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ‘ ліквідацію промислово-фінансових груп» від 20 липня 1996 р. І № 781.

І 7. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Положення про порядок одержання згоди Анти­монопольного комітету України на створення холдингових ком­паній в процесі корпоратизації та приватизації» від 21 червня 1994 р. № 6-р.

8. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про І затвердження Положення про порядок погодження з Антимо- І нопольним комітетом України проектів установчих документів І та планів розміщення акцій холдингових компаній, що створю-| ються в процесі корпоратизації та приватизації» від 21 червня ‘ 1994 р. № 7-р.

; 9. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про | затвердження Положення ‘про порядок одержання згоди Анти-; монопольного комітету України на поглинання господарюючих суб’єктів у процесі приватизації» від 21 червня 1994 р. № 8-р.

10. Розпорядження Антимонопольного комітету України ; «Про затвердження Положення про порядок підтвердження Ан-тимонопольним комітетом України наявності контрольного па­кета акцій» від 21 червня 1994 р. № 9-р.

, , 11. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положен­ня про концентрацію)» від 19 лютого 2002 р. № 33р.

12. Наказ Антимонопольного комітету України «Про Мето­дику визначення відносин контролю» від 12 лютого 2002 р. №7.

13. Селенова Л. Н. Антимонопольне і конкурентне право. — К., 1999.

14. Дахно І. І. Антимонопольне право. — К.: Четверта хви­ля, 1998.

15. Антимонопольне законодавство України / Укладачі: М. Я. Ба-раш, Т. Г. Удалов / / Бюлетень законодавства і юридичної практики. — К., 2001. — №1.

16. Тотьев К. Ю. Конкурентнеє право. — М., 2000.

17. Портер М. Международная конкуренция. —М.: Меж-Г дународньїе отношения, 1993. : ‘

18. Портфель конкуренций й управлений фінансами. — М..:м Соминтзк, 1996.

Завдання до тем

Завдання 1. На зборах акціонерних товариств «Екер» та «Лазер», сумарна вартість активів яких за підсумками остан­нього фінансового року перевищує суму у валюті України екві­валентну 14 млн євро, було прийнято рішення про їх злиття, причому за згодою на злиття до органів Антимонопольного ко­мітету України зазначені суб’єкти не звертались. Після реєст­рації реорганізоване підприємство було зареєстровано відповід­но до законодавства.

Про це стало відомо органу Антимонопольного комітету Ук­раїни, який прийняв рішення про скасування факту реєстрації зазначеного підприємства.

Зробіть висновок, чи є правомірними дії акціонерних това­риств «Екер» та «Лазер», а також органу Антимонопольного комітету України?

Які дії мали вчинити акціонерні товариства та орган Анти-. монопольного комітету України у цій ситуації?

Завдання 2. До Донецького територіального відділення Ан­тимонопольного комітету України звернулося керівництво ВАТ «Донецький хлібозавод №14» із заявою про надання попередніх висновків стосовно можливої реорганізації шляхом приєднання до нього ВАТ «Кіровський хлібокомбінат».

За результатами розгляду заяви було встановлено, що част­ка ВАТ «Донецький хлібозавод №14» на ринку хліба та хлібо­булочних виробів у межах м. Донецька становить понад 30%, ВАТ «Кіровський хлібокомбінат» — понад 15%. Отже частка ВАТ «Донецький хлібозавод №14» після приєднання до нього ВАТ «Кіровський хлібокомбінат» значно перевищуватиме 35% ринку хліба та хлібобулочних виробів у межах м. Донецька.

Яким має бути рішення Донецького територіального відді­лення Антимонопольного комітету України?

Які наслідки можуть настати у разі надання Донецьким те­риторіальним відділенням Антимонопольного комітету України згоди на зазначену економічну концентрацію?

Завдання 3. ПП «КІОТ» та ЗАТ «Кримтаксосервіс» згідно із дилерськими угодами є офіційними дилерами фірми «Мазда Моторе» та уповноважені представляти інтереси фірми «Мазда Моторе Україна».

На замовлення ЗАТ «Кримтаксосервіс» було розповсюджено

рекламу з твердженнями, що всі інші фірми, крім ЗАТ «Крим-| таксосервіс», які здійснюють реалізацію автомобілів «Мазда», І не уповноважені представляти інтереси компанії «Мазда Мо-| торс», а також заклик: «Вирішувати Вам: купувати у несумлін-| ного імпортера автомобіль на кілька відсотків дешевше, який , повністю непристосований до наших доріг, чи купити його у ‘ нас та ніколи не знати проблем і почувати себе впевнено». І Однак, на момент замовлення та розповсюдження зазначе­них рекламних проспектів офіційним дилером фірми «Мазда Моторе» було також ПП «КІОТ», і ЗАТ «Кримтаксосервіс» було про це відомо.

: ПП «КІОТ» пов’язувало з цією рекламою зниження рівня продажу ним автомобілів «Мазда».

Під дію якого закону підпадають дії з розповсюдження такої реклами?

Який висновок можна зробити за цих обставин?

Контрольні запитання

1. У чому полягає сутність поняття «економічна концентрація»?

2. Які органи уповноважені здійснювати контроль за еконо­мічною концентрацією?

3. Який порядок подання заяви на економічну концентрацію та її розгляду?

4. У чому відмінність попередніх висновків про надання зго­ди на економічну концентрацію від надання згоди?

5. Яким чином відбувається контроль за додержанням кон­курентного законодавства у процесі приватизації, оренди дер­жавного, комунального, приватного та іншого майна, у процесі набуття у власність майна?

6. Що таке недобросовісна конкуренція, її поняття, види та форми?

7. Як здійснюється захист від недобросовісної конкуренції в Україні?

8. Як відшкодовуються збитки заподіяні внаслідок вчинення дій, визнаних недобросовісною конкуренцією?

9. Як відбувається вилучення товарів з неправомірно вико­ристаним позначенням та копій виробів іншого господарюючого суб’єкта?

Тема 14. Відповідальність за порушення конкурентного законодавства

1. Види відповідальності та їх класифікація.

2. Відповідальність за порушення конкурентного законодав­ства, вчиненого шляхом:

а) здійснення антиконкурентних узгоджених дій;

б) зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку;’ «:

в) антиконкурентних дій органів державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю;

г) здійснення узгоджених дій без згоди органів Антимоно-польного комітету України;

д) створення, реорганізації, ліквідації суб’єктів господарю-’ вання, оренди, набуттям у власність, одержання в управління майна без згоди органів Антимонопольного комітету України.

3. Відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації органам Антимоно­польного комітету.

4. Відповідальність за вчинення дій, визнаних недобросовіс­ною конкуренцією. « •

5. Відповідальність посадових осіб Антимонопольного комі­тету України та його територіальних відділень за вчинення по­садових правопорушень та злочинів.

Література до теми «

1. Кодекс України Про адміністративні правопорушення,

2. Кримінальний кодекс України.

3. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. №2210-111.

4. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 р. № 3659-12.

5. Закон України «Про захист від недобросовісної конкурен­ції» від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР.

6. Антимонопольне законодавство України / Укладачі. М. Я. Ба-раш, Т. Г. Удалов // Бюлетень законодавства і юридичної практики. — К., 2001. — №1. Й

й

Контрольні запитання

1. Які існують види відповідальності?

2. Чим відрізняється відповідальність посадових осіб від від­повідальності підприємця?

3. Яку відповідальність встановлено за порушення конку­рентного законодавства, що вчинено фізичною особою?

4. Яку відповідальність встановлено за порушення конку­рентного законодавства, що вчинено юридичною особою?

е

І Теми 15 і 16. Захист економіки України від недобросовісної іноземної конкуренції. Міжнародне конкурентне право

1. Правові та організаційні заходи щодо захисту економіки України від несприятливого впливу недобросовісної іноземної І конкуренції.

І 2. Юридичні, економічні основи та межі захисту національного | товаровиробника від демпінгового та субсидованого імпорту. | 3. Застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україні. | 4. Поняття та принципи міжнародного конкурентного права. | 5. Норми міжнародного права,, що захищають конкуренцію.

| Література до тем

1. Закон України «Про захист національного товаровиробни­ка від демпінгового імпорту» від 22 грудня 1998 р. № ЗЗО-ХГУ.

2. Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» від 22 грудня 1998 р. № 331-ХГУ.

3. Закон України «Про застосування спеціальних заходів що­до імпорту в Україні» від 22 грудня 1998 р. № 332-ХГУ.

4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»« від 16 квітня 1991 р. № 959-12.

5. Парижская конвенция по охране промьішленой собствен-ности от 20 марта 1883 г.

6. Международньїй договор «Генеральнеє соглашение по та­рифам й торговле» от ЗО октября 1947 г. -

7. Договор стран СНГ «О проведений согласованой антимо-нопольной политики» от 25 января 2000 г.

8. Дахно І. І. Антимонопольне право. — К.: Четверта хвиля, 1998.

9. Антимонопольне законодавство України / Укладачі М. Я. Ба-раш, Т. Г. Удалов // Бюлетень законодавства і юридичної практики. — К., 2001. — №1.

: 10. Портер М. Между народная конкуренция. — М.: Меж-дународньїе отношения, 1993.

‘•• 11. Удалов Т. Г. Правовий захист українських товаровироб­ників від несприятливої іноземної конкуренції /Зб. матеріалів V міжнар. наук.-практичної конференції УАЗТ «Вплив глобалі-

; зації на формування та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків

^ України». — К., 2002. — С. 184—186.

І Контрольні запитання

, 1. Які існують правові та організаційні заходи щодо захисту ^ економіки України від несприятливого впливу недобросовісної іноземної конкуренції?

•і

2. Як здійснюється захист українського товаровиробника від

демпінгового імпорту?

3. Які органи проводять антидемпінгові розслідування?

4. Яким чином відбувається захист українського товарови­робника від субсидованого імпорту?

5. Які існують поняття та принципи міжнародного конку­рентного права?

6. Що таке норми міжнародного права, які захищають кон­куренцію?

Тематика курсових та наукових робіт до курсу «Конкурентне право України»

1. Історія виникнення та становлення конкурентного права в Україні.

2. Система конкурентного права.

3. Характеристика конкурентного законодавства.

4. Класифікація основних типів ринків.

5. Поняття, структура та основні елементи ринку.

6. Антимонопольні органи України.

7. Види і характеристика порушень конкурентного законо­давства.

8. Монопольна діяльність та монополії.

9. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

10. Антиконкурентні узгоджені дії.

11. Антиконкурентні дії органів державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю.

12. Поняття та характеристика економічної концентрації.

13. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції.

14. Відповідальність за порушення конкурентного законодав­ства України, її види.

15. Міжнародне конкурентне право.

16. Захист внутрішнього ринку України від несприятливого впливу недобросовісної іноземної конкуренції.

17. Демонополізація економіки.

18. Монопольне ціноутворення.

19. Узгоджені дії суб’єктів господарювання. / ,

20. Правомірні та неправомірні узгоджені дії суб’єктів госпо­дарювання.

; Список рекомендованої літератури до навчального ї курсу «Конкурентне право України»

і. І. Конституція України.

і 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

; 3. Господарський процесуальний кодекс України.

4. Кримінальний кодекс України.

5. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 №2210-111.

‘ 6. Закон України «Про Антимонопольний комітет України»

І від 26 листопада 1993 р. № 36590-12.

; 7. Закон України «Про захист від недобросовісної конкурен-

;: ції» від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР.

; 8. Закон України «Про природні монополії» від 20 квітня

, 2000 р. № 1682-11.

; 9. Закон України «Про державний захист працівників суду і

Е правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 р. № 3781-12.

; 10. Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 р.

І № 270/96-ВР.

‘: 11. Закон України «Про підприємництво» від /лютого 1991 р. № 698-12. ‘ 12. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 бе-

, резня 1991 р. № 887-12.

• 13. Закон України «Про господарські товариства» від 19 ве­ресня 1991 р. № 1576-12.

14. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 р. № 1201-12.

15. Закон України «Про промислово-фінансові групи в Украї­ні» від 21листопада 1995 р. № 437/95-ВР.

16. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня ^’ 1990 р. № 507-12.

: 17, Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від « 16 квітня 1991 р. № 959-12.

18. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р. № 2269-12.

19. Закон України «Про захист національного товаровиробни- ‘ ка від демпінгового імпорту» від 22 грудня 1998 р. № ЗЗО-ХІУ. ‘- 20. Закон України «Про захист національного товаровироб­ника від субсидованого імпорту».

21. Закон України від 22.12.98 № 332-ХІУ «Про застосуван- ^ ня спеціальних заходів щодо імпорту в Україні» від 22 грудня 1998 р. № 331-XIV.

22. Постанова Верховної Ради України «Про Державну про­граму демонополізації економіки і розвитку конкуренції» від 21 груд­ня 1993 р. № 3757-12. ,

23. Указ Президента України «Про корпоратизацію підпри­ємств» від 15 червня 1993 р. № 210/93.

24. Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19 лютого 1994 р. №55/94.

25. Указ Президента України «Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації» від 11 травня 1994 р. № 224/94. !

26. Указ Президента України «Про основні напрями конку-1 рентної політики на 2002—2004 роки» від 19 листопада 2001 р. №1097.

27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробни­чо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень» від 22 лютого 1995 р. № 135.

28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затверджен­ня Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та лік­відацію промислово-фінансових груп» від 20 серпня 1996 р. № 781.

29. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Положення про складання та ведення Пе­реліку підприємців, що займають монопольне становище на ринку» від 10 березня 1994 р. № 2-р.

30. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про по­рушення антимонопольного законодавства України» від 19 квіт­ня 1994 р. № 5.

31. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Положення про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації» від 21 черв­ня 1994 р. № 6-р.

32. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Положення про порядок погодження з Антимонопольним комітетом України проектів установчих до­кументів та планів розміщення акцій холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації» від .21 червня 1994 р. № 7-р.

33. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Положення про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на поглинання господа- у рюючих суб’єктів у процесі приватизації» від 21 червня 1994 р. | № 8-р. ‘І

34. Розпорядження Антимонопольного комітету України І «Про затвердження Положення про порядок підтвердження Ан- |

тимонопольним комітетом України наявності контрольного па­кета акцій» від 21 червня 1994 р. № 9-р.

35. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Положення про особливості контролю за дотриманням антимонопольного законодавства інвестиційними | фондами та інвестиційними компаніями» від 18 листопада 1994 р. : № 13-р.

‘ 36. Розпорядження Антимонопольного комітету України,

«Про Положення про територіальне відділення Антимонополь-; ного комітету України» від 23 лютого 2001 р. № 32-р. , 37. Розпорядження Антимонопольного комітету України ‘ «Про затвердження Положення про порядок подання заяви до органів Антимонопольного комітету України про надання доз-

Іволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання» від 12 лютого 2002 р. №26-р.

38. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Тимчасових вимог до узгоджених дій суб’­єктів господарювання для загального звільнення від поперед­нього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання» від 12 лю­того 2002 р. №2 7-р.

39. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положен­ня про концентрацію)» від 19 лютого 2002 р. № 33-р.

40. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Методики визначення монопольного (домі­нуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку» від 5 березня 2002 р. №49-р.

41. Наказ Антимонопольного комітету України «Про за­твердження Положення про прядок розробки, затвердження та ;• подання на державну реєстрацію нормативних актів Антимоно-I польного комітету України» від 1 серпня 1994 р. № 22/01. і 42. Наказ Антимонопольного комітету України «Про Мето-; дику визначення відносин контролю» від 12 лютого 2002 р. №7.

43. Наказ Антимонопольного комітету України «Про за­твердження Методичних рекомендацій щодо визначення моно-^ польного ціноутворення» від 13 лютого 2002 р. №9. І 44. Парижская конвенция по охране промьішленой собст-| венности от 20 марта 1883 г.

:, 45. Международньїй договор «Генеральнеє соглашение по ‘ тарифам й торговле» от ЗО октября 1947 г.

46. Договор стран СНГ «0-проведении согласованой антимо-» нопольной политики» от 25 января 2000 г. і

47. Дахно І. І. Антимонопольне право. — К.: Четверта хви­ля, 1998. ї,

48. Семенова Л. Н. Антимонопольне і конкурентне право.—•’ Київ., 1999. ‘ . -.

49. Антимонопольне законодавство України / Укладачі М. Я. Ба-раш, Т. Г. Удалов. // Бюлетень законодавства і юридичної практики. — К., 2001. — №1. •;

50. Удалов Т. Г. До проблеми розвитку антимонопольної пси літики в Україні // Наук.-метод. зб. «Проблеми освіти». — К., 1999. — Вип. 19. — С. 182—192. .

51. Цьіганов А. Г. Конкуренция й антимонопольное регули-рование. — М.: Логос, 1999. і

52. Клейн Н. Й., Фонарева Н. Е. Конкурентное право Рос-сийской Федерации. — М.: Логос, 1999.

53. Тотьев К. Ю. Конкурентнеє право. — М., 2000.

54. Портер М. Конкуренция. — СПб, М., К.: Вильямс, 2001.

55. Удалов Т. Г. Конкурентне право як наука, юридична норма та навчальна дисципліна. // Наук.-метод. зб. «Пробле-ми освіти». — К., 2001. — Вип. 24. — С. 38—44. |

56. Портер М. Международная конкуренция. — М.: Меж- • дународньїе отношения, 1993. Ц

57. Портфель конкуренций й управлення финансами. — М;:

Соминтзк, 1996.

58. Удалов Т. Г. Правові та інформаційні засади захисту та розвитку конкуренції в банківській і страховій справі / / Між-нар. конференція «Інформаційні технології в банківській і стра­ховій справі». — К., 2002. — С. 82—87.

 • Один Дух, одна цель
 • Мышечная слабость
 • ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. УЧЕНИЕ 3 страница
 • лизорукость Причина - критика видением.
 • Дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова.
 • его не видывал никто. 9 страница
 • Монтаж обертонный. 6 страница
 • Глава 9. «Пи-Джей, не умирай!»
 • И.И. Иванов
 • Порядок проведения фестиваля. Общие положения
 • Оформлення таблиць
 • БАШКОРТОСТАН РEСПУБЛИКА№ЫНЫ*
 • Глава 5. 3 страница
 • Рецензенты: кандидат экономических наук, доцент ПолесГУ А.Б. Галун; ассистент кафедры банковского дела ПолесГУ В.В. Лира 2 страница
 • Обращение к читателю. Читающий это да улучшит свое настроение, да укрепит волю и дух
 • Глава 14. Сейчас Рождество, а мы совсем не бросаемся открывать свои подарки
 • Контроль студентов и отчетность
 • НА СВОЮ СТОРОНУ ДВИЖЕНИЯ
 • Сестринский процесс в периоперативном периоде
 • «Деньги, вот, что мне было нужно. Деньги других людей. Деньги хранились взаперти,