Основна використана література

86. Аліман М.В. Формування кооперативного законодавства у країнах свiту й Українi / М.В. Аліман – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 31 с.

87. Бабенко С. Українська кооперативна ідея в загально-європейському контексті / С. Бабенко, С. Гелей. – К. : Ред. газ. «Вісті ЦССТУ», 2003. – 160 с.

88. Бабенко С.Г. Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці / С.Г. Бабенко. – К. : Наук. думка, 2003. – 332 с.

89. Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю / О. Гафурова // Право України. – 2003. – № 1. – С. 68-72.

90. Гафурова О. Правові засади кооперативного самоврядування / О. Гафурова // Юридична Україна. – 2004. – № 1. – С. 54-57.

91. Гелей С.Д. Теорія та історія кооперації : Підруч. / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко. – К. : Знання, 2006. – 513 с.

92. Гладкий С. Держава і кооперація в Україні в контексті становлення громадянського суспільства (історико-правовий аспект) / С. Гладкий // Юридична Україна. – 2008. – № 4. – С. 22-27.

93. Гладкий С. Законодавство як «вісь» у відносинах кооперації з державою (історико-правовий аспект) / С. Гладкий // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 40. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2008. – С. 64-71.

94. Гладкий С. Кооперативи: поняття і правова природа (історичний аспект) / С. Гладкий // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2008. – № 1(43). – С. 35-41.

95. Гладкий С. Правове регулювання кооперації: авторитарна модель та її ліберальна альтернатива (історичний аспект) / С. Гладкий // Часопис Київського університету права. – 2008. – № . – С. 28-33.

96. Гладкий С.О. Кооперативне законодавство УСРР 1920-х років як явище правової реальності / С.О. Гладкий. – Полтава : ПУЕТ, 2010. – 522 с.

97. Гончаренко В.В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі та в Україні (теорія, методологія, практика) / В.В. Гончаренко. – К. : Глобус, 1998. – 330 с.

98. Грек В.І. Кооператив як організаційно-правова форма сільськогосподарської кооперації / В.І. Грек // Агросвіт. – 2011. – № 16. – С. 32-35.

99. Зеліско А. Система організаційно-правових форм кооперативів : проблеми адаптації до законодавства ЄС / А. Зеліско // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С. 14-17.

100. Зеліско А. Створення споживчих товариств: окремі питання / А. Зеліско // Право України. – 2007. – № 9. – С. 36-41.

101. Зеліско А. Сучасний стан та перспективи розвитку споживчих товариств в Україні / А. Зеліско // Право України. – 2008. – № 6. – С. 78-82.

102. Исмаилов Ш.М. Теоретические проблемы правового регулирования сельскохозяйственной кооперации / Ш.М. Исмаилов. – Душанбе : Дониш, 1990. – 196 с.

103. Історiя кооперативного руху / [С. Г. Бабенко, В. Г. Галюк, С. Д. Гелей та ін.]. – Львiв : Iн-т українознавства НАН України, 1995. – 409 с.

104. Історiя споживчої кооперацiї України / [М. В. Алiман, С. Г. Бабенко, С. Д. Гелей та iн.]. – Львiв : Iн-т українознавства НАН України, 1996. – 384 с.

105. Коверзнев В. Правова природа членських відносин у виробничих кооперативах / В. Коверзнев // Юридична Україна. – 2012. – № 2. – С. 78-86.

106. Коверзнев В. Правове становище загальних зборів членів виробничого кооперативу / В. Коверзнев // Юридична Україна. – 2011. – № 9. – С. 84-89.107. Коверзнев В. Проблемні питання майнової відповідальності виробничих кооперативів та їх членів / В. Коверзнев // Юридична Україна. – 2011. – № 12. – С. 91-96.

108. Кооперативне право.Підруч. для кооп., сільськогосп., економ., юрид. вищих навч. закладів і фак. / За ред. чл.-кор. НАН України В.І. Семчика. – К. : Ін Юре, 1998. – 336 с.

109. Мазур М. Податковий кодекс: що він несе для кооперації? / М. Мазур // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 21 січня. – № 3. – С. 4-5.

110. Макаренко А. П. Теория и история кооперативного движения : учеб. пособие / А. П. Макаренко. – [2-е изд.]. – М. : ИВЦ «Маркетинг», 2002. – 238 с.

111. Макферсон Яан. Принципы кооперации ХХІ века / Яан Макферсон ; пер. с англ. – Белгород : Белгород. ун-т потреб. кооперации, 1998. – 87 с.

112. Марвін А. Шаарс. Кооперативи: принципи і практика / Марвін А. Шаарс ; пер. з англ. – К. : ВОКА, 1994. – 66 с.

113. Масін В.М. Правове регулювання визначення неприбуткового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів відповідно до вимог Податкового кодексу України / В.М. Масін // Південноукраїнський правничий часопис. – 2011. – № 2. – С. 119-121.

114. Мосьондз А. Правове регулювання і нагляд у сфері кредитної кооперації / А. Мосьондз // Право України. – 2003. – № 5. – С. 65-69.

115. Основи кооперацiї: Навч. посiбник / С.Г. Бабенко; С.Д. Гелей; Я.А. Гончарук; Р.Я. Пастушенко. – К.: Знання, 2004. – 470 с.

116. Панченко В. Деякі питання співвідношення внутрішньо-господарських локальних нормативних актів і спеціальних законів щодо сільськогосподарських кооперативів / В. Панченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3. – С. 157-159.

117. Позова Д. Деякі правові аспекти створення житлово-будівельних кооперативів / Д. Позова // Юридична Україна. – 2011. – № 7. – С. 18-21.

118. Позова Д. Трансформація відносин власності в житлово-будівельному кооперативіві / Д. Позова // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9. – С. 23-26.

119. Позова Д.Д. Правова природа членських відносин у житлово-будівельних кооперативах / Д.Д. Позова // Південноукраїнський правничий часопис. – 2011. – № 2. – С. 126-129.

120. Похиленко І. Поняття виробничого кооперативу як організаційно-правової форми суб’єктів малого підприємництва // Пiдприємництво, господарство i право. – 2008. – № 3. – С. 89-92.

121. Право власності в споживчій кооперації України / За ред. В. І. Семчика. – К. : Укооппостачмаш, 1996. – 203 с.

122. Ромашкова И.И. Кооперативное право. Учеб. пособие / И.И. Ромашкова. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2009. – 232 с.

123. Семчик В. Правові засади кооперативного руху в Україні / В. Семчик // Вісті ЦССТУ. – 2010. – 21 жовтня. – № 42. – С. 4.

124. Семчик В.І. Правові засади сільськогосподарської кооперації в Україні / В.І. Семчик // Право України. – 1999. – № 5. – С. 34 -39.

125. Семчик В.И. Кооперация и право / В.И. Семчик ; отв. ред. Ю.С. Шемшученко. – К. : Наук. думка, 1991. – 148 с.

126. Титова Н.І. Права членів сільськогосподарських кооперативів: тенденції та проблеми їх законодавчого забезпечення / Н.І. Титова // Право України. – 2000. – № 2. – С. 25-27.

127. Уркевич В. До питання про локальні нормативні акти, що регулюють майнові відносини у сільськогосподарському кооперативі / В. Уркевич // Пiдприємництво, господарство i право. – 2000. – № 9. – С. 65-67.

128. Уркевич В. Досвід законодавчого регулювання сільсько-господарської кооперації в Російській Федерації / В. Уркевич // Юридична Україна. – 2004. – № 10. – С. 43-45.

129. Уркевич В. Майновi фонди сiльськогосподарського кооперативу: сутнiсть та правова регламентацiя / В. Уркевич // Пiдприємництво, господарство i право. – 2001. – № 1. – С. 69-73.

130. Уркевич В. Реалiзацiя принципу вiдкритостi i доступностi членства у сiльськогосподарських пiдприємствах кооперативного типу: сучасний змiст та правове регулювання / В. Уркевич // Пiдприємництво, господарство i право. – 2005. – № 1. – С.52-54.

131. Федорович В.І. Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні / В.І. Федорович. – Львів : Атлас, 1998. – 142 с.

132. Чурилова Т.М. Правові засади розвитку сільськогосподарських кооперативів / Т. М. Чурилова // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 206-210.

Рекомендована література для поглибленого вивчення курсу

133. Артеменко В. Правове визначення та необхідність удосконалення регулювання відносин власності у споживчій кооперації / В. Артеменко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 3 червня – № 23. – С. 1-5 (вкладка).

134. Вірченко В.В. Кредитні спілки як механізм кооперації та фінансової підтримки працівників підприємств / В.В. Вірченко // Формуання ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 105-109.

135. Геєць В. Кооперація вчора, сьогодні і завтра: науково-практичні аспекти : [із доповіді] / В. Геєць // Вісті ЦССТУ. – 2010. – 21 жовтня. – № 42. – С. 3.

136. Гончаренко В. Псевдокредитні спілки як загроза українському кооперативному руху / В. Гончаренко // Вісті ЦССТУ. – 2011. – 31 березня. – № 13. – С. 2-3.

137. Гончаренко В.В. Важливість відродження кооперативних банків в Україні в умовах поглиблення кризових явищ у світовій економіці / В.В. Гончаренко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 20 квітня. – № 16. – С. 7-8 (вкладка).

138. Гончаренко Н.І. Кооперативні організації як інститут громадянського суспільства / Н.І. Гончаренко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 27 квітня. – № 17. – С. 7-8 (вкладка).

139. Горбатько О.О. Німецький досвід організації роботи ІТ-кооперативів / О.О. Горбатько // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 4 травня.– № 18. – С. 4-5 (вкладка).

140. Горкіна Л. Кооперація у контексті ліберально-демократичної концепції модернізації / Л. Горкіна // Економіка України. – 2011. – № 4. – С. 4-15.

141. Данько Ю.І. Кооперація в системі забезпечення конкуренто-спроможності підприємств-виробників свинини / Ю.І. Данько, І.В. Лозинська // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 93-98.

142. Дацюк Л. Село врятує кредитна спілка : вітчизняному аграрному сектору без кооперації не обійтися / Л. Дацюк // Урядовий ккур’єр. – 2012. – 5 липня. – С. 6.

143. Дідківська Л.В. Українська кооперація: досвід і перспективи / Л.В. Дідківська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010 – № 11. – С. 135-143.

144. Жигірь А.А. Становлення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні / А.А. Жигірь // Агросвіт. – 2012. – № 8. – С. 34-36.

145. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ в системі кредитної кооперації затв. Рішенням Тимчасової слідчої комісії від 22 грудня 2010 р. № 5 // Голос України. – 2011. – 28 січня. – С.4-6.

146. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В.В. Зіновчук. – К. : Логос, 1999. – 256 с.

147. Коваленко Т. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / Т. Коваленко // Агробізнес сьогодні. – 2011. – Листопад. – № 21/22. – С. 22-23.

148. Концепція розвитку житлової кооперації та запровадження житлових будівельно-ощадних кас в Україні : схвалено розпорядженням КМУ від 17 лютого. 2010 р. № 243–р // Урядовий кур’єр. – 2010. – 10 березня. – С. 14-15 (Дод. «Орієнтир», № 10).

149. Кооперативні підприємства будують кращий світ : матеріали Генеральної Асамблеї Міжнародного кооперативного альянсу, що відбулася 14-18 листопада у м. Канкун (Мексика) // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 16 грудня. – № 50. – С. 2-9.

150. Міжнародний кооперативний рух: історичний досвід і сучасна практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 15-16 квітня 2010 р. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 143 с.

151. Молдаван Л.В. Українського села не буде, якщо не буде сільської кооперації / Л.В. Молдован; розмову вів А. Яремчук // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 1 липня. – № 27. – С. 26-29.

152. Мостовий Г.І. Проблеми розвитку кооперативних відносин в аграрному секторі економіки України / Г.І. Мостовий, В.Ю. Бабаєв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 5. – С. 106-111.

153. Мюнкнер Г. Производственные кооперативы: классическая модель с перспективами на будущее в современном индустриальном обществе / Г. Мюнкнер ; пер. с англ. – Марбург на Лане, 1995. – 11 с.

154. Нагребельна А. Українська кредитна кооперація 2010: у боротьбі за існування : [кредитні спілки] / А. Нагребельна // Україна, бізнес, ревю. – 2011. – 17 січня. – № 1/2. – С. 4.

155. Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України ХХІ ст. : зб. наук. праць учасників міжнар. наук.-практ. конф. / Адміністрація Президента України, НАН України, Укоопспілка ; В. М. Геєць (ред.). – К. : Укоопосвіта, 2001. – 345 с.

156. Небрат В.В. Сільськогосподарська кооперація в Україні та фінансові механізми її державної підтримки в контексті зарубіжного досвіду / В.В. Небрат, Л.В. Дідіківська // Агросвіт. – 2010. – № 16. – С.8-16.

157. Новіцька І.В. Роль кредитної кооперації у соціально-економічному розвитку України / І.В. Новіцька // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8 . – С. 125-131.

158. Одінцов М.М. Кооперація у розвитку аграрної сфери економіки / М.М. Одінцов // Агросвіт. – 2011. – № 10. – С. 8-10.

159. Окландер М. Світовий досвід та стратегічні орієнтири модернізації споживчої кооперації України / М. Окландер, О. Чуркіна // Економіст. – 2011. – № 12. – С. 20-23.

160. Панасюк Б.Я. Кооперація та інтеграція в сучасному селі / Б.Я. Панасюк // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 4. – С. 24-28.

161. Пантелеймоненко А. Про дискусійність позитивного впливу демутуалізації на процес реформування кооперативного сектору економіки / А. Пантелеймоненко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 16 березня. – № 11. – С. 5-8 (вкладка).

162. Пантелеймоненко А. Становлення та розвиток житлової кооперації Німеччини / А. Пантелеймоненко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 17 лютого. – № 7. – С. 1-8 (вкладка).

163. Пантелеймоненко А. Становлення та розвиток житлової кооперації у Великобританії / А. Пантелеймоненко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 2 березня. – № 9. – С. 3-8 (вкладка).

164. Пантелеймоненко А.О. Генезис і тенденції розвитку житлової кооперації в Україні / А.О. Пантелеймоненко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 28 жовтня. – № 43. – С. 1-8 (вкладка).

165. Пантелеймоненко А.О. Про моделі співпраці вітчизняних збутових сільськогосподарських кооперативів із системою споживчої кооперації України / А.О. Пантелеймоненко, Ю.П. Макаренко // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 43-48.

166. Пантелеймоненко А. О. Становлення кооперації в українському селі: історико-економічні аспекти / А. О. Пантелеймоненко. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – 227 с.

167. Пантелєєва Н.М. Консерватизм та інновації кредитної кооперації / Н.М. Пантелєєва // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С.172-175.

168. Перші всеукраїнські громадські слухання «Становлення та розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 159-160.

169. Про вступ Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопмпілки) до Європейського співтовариства споживчих кооперативів (EURO COOP) : постанова шостих зборів Ради Укоопспілки двадцятого скликання, 30 листопада 2011 р. // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 9 грудня. – № 49. – С. 11.

170. Про наслідки господарсько-фінансової діяльності за 2011 рік та завдання щодо подальшого розвитку і реформування споживчої кооперації України : постанова сьомих зборів Ради Укоопспілки двадцятого скликання, 29 березня 2012 р. // Вісті ЦССТУ. – 2012. – 5 квітня. – № 14. – С. 7.

171. Про основні заади подальшого реформування споживчої кооперації України : постанова шостих зборів Ради Укоопспілки двадцятого скликання, 30 листопада 2011 р. // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 9 грудня. – № 49. – С. 11.

172. Ринка О. Організація правової роботи в системі споживчої кооперації України / О. Ринка // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2010. – 1 жовтня. – № 40. – С. 1-8 (вкладка).

173. Сас І.М. Селянські домогосподарства як потенціал і ресурс кооперативного руху в аграрній сфері / І.М. Сас // Агросвіт. – 2012. – № 8. – С. 62-64.

174. Сатир Л.М. Особливості розвитку сільськогосподарської кооперації Франції / Л.М. Сатир // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 4. – С. 72-75.

175. Сидоренко С.В. Кооперація малих і середніх сільсько-господарських підприємств як шлях виходу на зовнішні ринки / С.В. Сидоренко // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 158-162.

176. Споживча кооперація України: історія, сучасність, перспективи : зб. наук. праць учасників всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 17-18 жовтня 2006 р. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія екон., вип. 21 ; Я.А. Гончарук (голова редкол.). – Львів : Вид-во ЛКА, 2006. – 316 с.

177. Споживча кооперація ХХІ століття: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 20-21 листопада 2008 р. / О.О. Нестуля (голова редкол.) – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 241 с.

178. Стан кооперації в Україні : [кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні] // Фермер України. – 2011. – Листопад. – № 22. – С. 3.

179. Стільник В.В. Еволюція організаційно-правових форм та стан кооперації сільськогосподарських підприємств України / В.В. Стільник // Агросвіт. – 2012. – № 5. – С. 53-56.

180. Тимошенко І.В. Про кооперативні організації сфери послуг / І.В. Тимошенко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 4 травня. – № 18. – С. 3-4 (вкладка).

181. Ушкаренко Ю. Актуальні проблеми розвитку сільсько-господарської кооперації / Ю. Ушкаренко, В. Петлюченко, В. Грек // Тваринництво України. – 2011. – № 12. – С. 8-11.

182. Ушкаренко Ю. Фермерство у розвитку сільгоспкооперації / Ю. Ушкаренко, В. Петлюченко // Тваринництво України. – 2011. – № 11. – С. 35-38.

183. Ушкаренко Ю.В. Підвищення ефективності діяльності фермерських господарств на основі кооперації / Ю.В. Ушкаренко // Агросвіт. – 2011. – № 13/14. – С. 2-6.

184. Шуст О.А. Економічні засади розвитку кооперації в м’ясному скотарстві України / О.А. Шуст // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 3. – С. 64-68.

185. Яремчук А. На рубежі дії : [перші Всеукраїнські громадські слухання «Становлення та розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації України»] / А. Яремчук // Вісті ЦССТУ. – 2010. – 28 жовтня. – № 43. – С. 6.

 • Память о грехах
 • Кредитоспособность клиента.
 • Элизабет 1 страница
 • А.2.1.4. Внутрішньокірна ін’єкція (проба на індивідуальну чутливість до антибіотика-за призначенням лікаря).
 • Авторы, Тодди и Алекс
 • Между нами по секрету... В очередной раз помогла пресса.
 • Жанр: современный любовный роман. 14 страница
 • Сердце из двух половинок 19 страница
 • Теория производительности факторов производства
 • Подготовка контрольного текста экскурсии
 • Порядок построения генерального бюджета производственного экономического субъекта
 • Легко ли вчерашним магам-первокурсникам переквалифицироваться в сыщиков любителей? Запросто! Дайте им в руки по справочнику заклинаний, отправьте в совершенно незнакомый город, поселите в дом с 2 страница
 • Золоулавливающие установки
 • МЕХАНИЗМ ТРЕЙДИНГА. Рынок изменяет свой характер, как только его участники теряют доверие к существующему
 • THE DAY I SAW HER 9 страница
 • ПРЕВРАЩЕНИЯ
 • Раннее Средневековье
 • Пункт 4 статьи 86 - изложен в новой редакции
 • Метод списания по средней себестоимости;
 • Наступило время нового Исхода, который вы должны совершить в своем сознании